രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മീർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
അൽവാർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ബൻസ്വര 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ബാരൻ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ബാർമർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ഭരത്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ഭിൽവാര 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ബിക്കാനീർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ബുണ്ടി 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ചിറ്റൂർഗഡ് 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ചുരു 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ദ aus സ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ധ ul ൾപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ദുൻഗർപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ഗംഗനഗർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ഹനുമാൻഗഡ് 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ജയ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ജയ്സാൽമർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ജലൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ജലവാർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ജുഞ്ജുനുൻ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ജോധ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
കരൗലി 03 മാർച്ച് 2024 63,670
കോട്ട 03 മാർച്ച് 2024 63,670
നാഗ ur ർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
പാലി 03 മാർച്ച് 2024 63,670
പ്രതാപ്ഗഡ് 03 മാർച്ച് 2024 63,670
രാജ്സമന്ദ് 03 മാർച്ച് 2024 63,670
സവൈമധോപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
സിക്കാർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670
സിറോഹി 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ടോങ്ക് 03 മാർച്ച് 2024 63,670
ഉദയ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,670

രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മീർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
അൽവാർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ബൻസ്വര 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ബാരൻ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ബാർമർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ഭരത്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ഭിൽവാര 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ബിക്കാനീർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ബുണ്ടി 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ചിറ്റൂർഗഡ് 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ചുരു 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ദ aus സ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ധ ul ൾപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ദുൻഗർപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ഗംഗനഗർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ഹനുമാൻഗഡ് 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ജയ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ജയ്സാൽമർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ജലൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ജലവാർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ജുഞ്ജുനുൻ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ജോധ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
കരൗലി 03 മാർച്ച് 2024 72,190
കോട്ട 03 മാർച്ച് 2024 72,190
നാഗ ur ർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
പാലി 03 മാർച്ച് 2024 72,190
പ്രതാപ്ഗഡ് 03 മാർച്ച് 2024 72,190
രാജ്സമന്ദ് 03 മാർച്ച് 2024 72,190
സവൈമധോപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
സിക്കാർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190
സിറോഹി 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ടോങ്ക് 03 മാർച്ച് 2024 72,190
ഉദയ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,190