രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മീർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
അൽവാർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ബൻസ്വര 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ബാരൻ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ബാർമർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ഭരത്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ഭിൽവാര 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ബിക്കാനീർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ബുണ്ടി 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ചിറ്റൂർഗഡ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ചുരു 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ദ aus സ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ധ ul ൾപൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ദുൻഗർപൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ഗംഗനഗർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ഹനുമാൻഗഡ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ജയ്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ജയ്സാൽമർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ജലൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ജലവാർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ജുഞ്ജുനുൻ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ജോധ്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
കരൗലി 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
കോട്ട 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
നാഗ ur ർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
പാലി 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
പ്രതാപ്ഗഡ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
രാജ്സമന്ദ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
സവൈമധോപൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
സിക്കാർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
സിറോഹി 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ടോങ്ക് 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310
ഉദയ്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 48,310

രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മീർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
അൽവാർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ബൻസ്വര 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ബാരൻ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ബാർമർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ഭരത്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ഭിൽവാര 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ബിക്കാനീർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ബുണ്ടി 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ചിറ്റൂർഗഡ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ചുരു 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ദ aus സ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ധ ul ൾപൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ദുൻഗർപൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ഗംഗനഗർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ഹനുമാൻഗഡ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ജയ്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ജയ്സാൽമർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ജലൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ജലവാർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ജുഞ്ജുനുൻ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ജോധ്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
കരൗലി 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
കോട്ട 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
നാഗ ur ർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
പാലി 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
പ്രതാപ്ഗഡ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
രാജ്സമന്ദ് 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
സവൈമധോപൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
സിക്കാർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
സിറോഹി 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ടോങ്ക് 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750
ഉദയ്പൂർ 18 ഒക്ടോബർ 2021 64,750