രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മീർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
അൽവാർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബൻസ്വര 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബാരൻ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബാർമർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഭരത്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഭിൽവാര 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബിക്കാനീർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബുണ്ടി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ചിറ്റൂർഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ചുരു 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ദ aus സ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ധ ul ൾപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ദുൻഗർപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഗംഗനഗർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഹനുമാൻഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജയ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജയ്സാൽമർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജലൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജലവാർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജുഞ്ജുനുൻ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജോധ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കരൗലി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കോട്ട 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
നാഗ ur ർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
പാലി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
പ്രതാപ്ഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
രാജ്സമന്ദ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
സവൈമധോപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
സിക്കാർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
സിറോഹി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ടോങ്ക് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഉദയ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370

രാജസ്ഥാൻ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മീർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
അൽവാർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ബൻസ്വര 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ബാരൻ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ബാർമർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ഭരത്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ഭിൽവാര 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ബിക്കാനീർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ബുണ്ടി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ചിറ്റൂർഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ചുരു 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ദ aus സ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ധ ul ൾപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ദുൻഗർപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ഗംഗനഗർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ഹനുമാൻഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ജയ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ജയ്സാൽമർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ജലൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ജലവാർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ജുഞ്ജുനുൻ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ജോധ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
കരൗലി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
കോട്ട 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
നാഗ ur ർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
പാലി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
പ്രതാപ്ഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
രാജ്സമന്ദ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
സവൈമധോപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
സിക്കാർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
സിറോഹി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ടോങ്ക് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440
ഉദയ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,440