ലതർ, Har ാർഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ലതർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,110
+270.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,840 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,830 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,830 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,140 -520.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,660 +1,110.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,550 +90.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,460 -50.00
31 ജൂലൈ 2022 51,510 -1,310.00
30 ജൂലൈ 2022 52,820 +300.00
29 ജൂലൈ 2022 52,520 +600.00
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,660
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,460
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,901
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,460
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 51,840
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,360
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,510
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,999
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,710
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,510
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,930
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,380
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,088
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,060
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,930
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,980
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,050
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,922
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,480
ലതർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,120
ലതർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ലതർ : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
58,460.00
+960.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,500 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,490 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,490 -610.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,100 +360.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,740 +160.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,580 -770.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,350 +630.00
31 ജൂലൈ 2022 57,720 -1,600.00
30 ജൂലൈ 2022 59,320 +340.00
29 ജൂലൈ 2022 58,980 +2,840.00
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,350
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,490
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,750
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,350
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 57,500
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,870
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,700
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,022
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,710
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,720
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,810
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,460
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,491
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,570
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,460
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,430
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,140
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,924
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,430
ലതർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,350
ലതർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില