ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ, തെലങ്കാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

26 മെയ് 2024
71,610
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 മെയ് 2024 71,610 +10.00
24 മെയ് 2024 71,600 -230.00
23 മെയ് 2024 71,830 -1,540.00
22 മെയ് 2024 73,370 -960.00
21 മെയ് 2024 74,330 -380.00
20 മെയ് 2024 74,710 +650.00
19 മെയ് 2024 74,060 +10.00
18 മെയ് 2024 74,050 +0.00
17 മെയ് 2024 74,050 +800.00
16 മെയ് 2024 73,250 -130.00
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,710
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,880
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,466
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,880
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (25 മെയ്) 71,610
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,110
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,360
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,420
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,360
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,650
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,140
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,770
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,005
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,770
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,740
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,980
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,490
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,303
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,980
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,700
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ : വെള്ളി നിരക്ക്

26 മെയ് 2024
90,740.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 മെയ് 2024 90,740 +10.00
24 മെയ് 2024 90,730 +240.00
23 മെയ് 2024 90,490 -2,650.00
22 മെയ് 2024 93,140 -1,740.00
21 മെയ് 2024 94,880 -770.00
20 മെയ് 2024 95,650 +4,340.00
19 മെയ് 2024 91,310 +10.00
18 മെയ് 2024 91,300 +10.00
17 മെയ് 2024 91,290 +3,830.00
16 മെയ് 2024 87,460 +370.00
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 95,650
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,100
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 86,936
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,240
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (25 മെയ്) 90,740
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,150
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,790
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,889
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,790
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,950
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,800
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,310
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,657
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,310
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,260
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,440
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,170
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 71,035
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,440
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,290
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില