ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ, തെലങ്കാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,120
+220.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,210 -520.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,730 +1,110.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,620 +90.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,530 -50.00
31 ജൂലൈ 2022 51,580 -1,310.00
30 ജൂലൈ 2022 52,890 +300.00
29 ജൂലൈ 2022 52,590 +600.00
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,730
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,530
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,970
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,530
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 51,900
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,430
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,580
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,068
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,780
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,580
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,990
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,450
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,156
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,130
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 52,000
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,050
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,120
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,989
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,540
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,190
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
58,660.00
+1,090.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,570 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,570 +10.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,560 -620.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,180 +360.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,820 +160.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,660 -770.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,430 +640.00
31 ജൂലൈ 2022 57,790 -1,610.00
30 ജൂലൈ 2022 59,400 +340.00
29 ജൂലൈ 2022 59,060 +2,840.00
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,430
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,560
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,827
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,430
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 57,570
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,950
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,770
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,099
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,790
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,790
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,900
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,540
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,572
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,650
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,540
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,520
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,220
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 63,006
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,520
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,430
ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില