ചരൈഡിയോ, അസം : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ചരൈഡിയോ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
60,080
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 60,080 +190.00
05 ജൂൺ 2023 59,890 +230.00
04 ജൂൺ 2023 59,660 +10.00
03 ജൂൺ 2023 59,650 +0.00
02 ജൂൺ 2023 59,650 -650.00
01 ജൂൺ 2023 60,300 +0.00
31 മെയ് 2023 60,300 +20.00
30 മെയ് 2023 60,280 +500.00
29 മെയ് 2023 59,780 +90.00
28 മെയ് 2023 59,690 +0.00
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,300
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,650
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,872
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,300
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 60,080
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,710
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,680
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,642
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,140
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,300
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,370
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,650
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,372
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,650
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,130
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,890
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,080
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,908
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 56,010
ചരൈഡിയോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,640
ചരൈഡിയോ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ചരൈഡിയോ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
72,180.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,180 +60.00
05 ജൂൺ 2023 72,120 -110.00
04 ജൂൺ 2023 72,230 +10.00
03 ജൂൺ 2023 72,220 +0.00
02 ജൂൺ 2023 72,220 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,850 +480.00
31 മെയ് 2023 72,370 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,300 -30.00
29 മെയ് 2023 71,330 -180.00
28 മെയ് 2023 71,510 +10.00
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,850
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,120
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,303
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,850
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,180
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,150
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,410
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,921
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,560
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,370
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,340
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,360
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,970
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,450
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,560
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,440
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,980
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,122
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,590
ചരൈഡിയോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,440
ചരൈഡിയോ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില