Jayashankar Bhupalpa, Telangana : Gold & Silver Price

Jayashankar Bhupalpa : Gold Rate

14 August 2022
52,650
+0.00
Date Price Change
13 August 2022 52,650 +10.00
12 August 2022 52,640 +270.00
11 August 2022 52,370 +90.00
10 August 2022 52,280 -30.00
09 August 2022 52,310 +0.00
08 August 2022 52,310 +410.00
07 August 2022 51,900 +0.00
06 August 2022 51,900 +0.00
05 August 2022 51,900 -310.00
04 August 2022 52,210 -520.00
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - August : Highest Price 52,730
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - August : Lowest Price 51,530
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - August : Average Price 52,181
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - August : Opening Price (01 August) 51,530
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - August : Closing Price (13 August) 52,650
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - July : Highest Price 53,430
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - July : Lowest Price 51,580
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - July : Average Price 52,068
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - July : Opening Price (01 July) 51,780
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - July : Closing Price (31 July) 51,580
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Highest Price 52,990
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Lowest Price 51,450
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Average Price 52,156
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Opening Price (01 June) 52,130
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - June : Closing Price (30 June) 52,000
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Highest Price 53,050
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Lowest Price 51,120
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Average Price 51,989
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 52,540
Jayashankar Bhupalpa Gold Rate - May : Closing Price (31 May) 52,190
Jayashankar Bhupalpa - All Cities Near : Gold Price

Jayashankar Bhupalpa : Silver Rate

14 August 2022
59,520.00
+0.00
Date Price Change
13 August 2022 59,520 +10.00
12 August 2022 59,510 +950.00
11 August 2022 58,560 -570.00
10 August 2022 59,130 -120.00
09 August 2022 59,250 +10.00
08 August 2022 59,240 +1,670.00
07 August 2022 57,570 +0.00
06 August 2022 57,570 +10.00
05 August 2022 57,560 -620.00
04 August 2022 58,180 +360.00
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - August : Highest Price 59,520
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - August : Lowest Price 57,560
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - August : Average Price 58,462
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - August : Opening Price (01 August) 58,430
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - August : Closing Price (13 August) 59,520
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - July : Highest Price 59,950
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - July : Lowest Price 55,770
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - July : Average Price 58,099
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - July : Opening Price (01 July) 59,790
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - July : Closing Price (31 July) 57,790
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Highest Price 63,900
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Lowest Price 60,540
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Average Price 62,572
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Opening Price (01 June) 62,650
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - June : Closing Price (30 June) 60,540
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Highest Price 65,520
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Lowest Price 60,220
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Average Price 63,006
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 65,520
Jayashankar Bhupalpa Silver Rate - May : Closing Price (31 May) 63,430
Jayashankar Bhupalpa - All Cities Near : Silver Price