Jodhpur, Rajasthan : Gold & Silver Price

Jodhpur : Gold Rate

18 August 2022
51,790
+280.00
Date Price Change
17 August 2022 51,510 -330.00
16 August 2022 51,840 -720.00
15 August 2022 52,560 +0.00
14 August 2022 52,560 +0.00
13 August 2022 52,560 +10.00
12 August 2022 52,550 +270.00
11 August 2022 52,280 +90.00
10 August 2022 52,190 -30.00
09 August 2022 52,220 +0.00
08 August 2022 52,220 +400.00
Jodhpur Gold Rate - August : Highest Price 52,640
Jodhpur Gold Rate - August : Lowest Price 51,440
Jodhpur Gold Rate - August : Average Price 52,098
Jodhpur Gold Rate - August : Opening Price (01 August) 51,440
Jodhpur Gold Rate - August : Closing Price (17 August) 51,510
Jodhpur Gold Rate - July : Highest Price 53,340
Jodhpur Gold Rate - July : Lowest Price 51,490
Jodhpur Gold Rate - July : Average Price 51,979
Jodhpur Gold Rate - July : Opening Price (01 July) 51,690
Jodhpur Gold Rate - July : Closing Price (31 July) 51,490
Jodhpur Gold Rate - June : Highest Price 52,910
Jodhpur Gold Rate - June : Lowest Price 51,360
Jodhpur Gold Rate - June : Average Price 52,068
Jodhpur Gold Rate - June : Opening Price (01 June) 52,040
Jodhpur Gold Rate - June : Closing Price (30 June) 51,910
Jodhpur Gold Rate - May : Highest Price 52,960
Jodhpur Gold Rate - May : Lowest Price 51,040
Jodhpur Gold Rate - May : Average Price 51,902
Jodhpur Gold Rate - May : Opening Price (01 May) 52,460
Jodhpur Gold Rate - May : Closing Price (31 May) 52,100
Jodhpur - All Cities Near : Gold Price

Jodhpur : Silver Rate

18 August 2022
57,280.00
+260.00
Date Price Change
17 August 2022 57,020 -830.00
16 August 2022 57,850 -1,570.00
15 August 2022 59,420 +0.00
14 August 2022 59,420 +10.00
13 August 2022 59,410 +0.00
12 August 2022 59,410 +950.00
11 August 2022 58,460 -570.00
10 August 2022 59,030 -120.00
09 August 2022 59,150 +10.00
08 August 2022 59,140 +1,670.00
Jodhpur Silver Rate - August : Highest Price 59,420
Jodhpur Silver Rate - August : Lowest Price 57,020
Jodhpur Silver Rate - August : Average Price 58,377
Jodhpur Silver Rate - August : Opening Price (01 August) 58,330
Jodhpur Silver Rate - August : Closing Price (17 August) 57,020
Jodhpur Silver Rate - July : Highest Price 59,850
Jodhpur Silver Rate - July : Lowest Price 55,670
Jodhpur Silver Rate - July : Average Price 58,001
Jodhpur Silver Rate - July : Opening Price (01 July) 59,690
Jodhpur Silver Rate - July : Closing Price (31 July) 57,690
Jodhpur Silver Rate - June : Highest Price 63,790
Jodhpur Silver Rate - June : Lowest Price 60,440
Jodhpur Silver Rate - June : Average Price 62,467
Jodhpur Silver Rate - June : Opening Price (01 June) 62,550
Jodhpur Silver Rate - June : Closing Price (30 June) 60,440
Jodhpur Silver Rate - May : Highest Price 65,410
Jodhpur Silver Rate - May : Lowest Price 60,120
Jodhpur Silver Rate - May : Average Price 62,901
Jodhpur Silver Rate - May : Opening Price (01 May) 65,410
Jodhpur Silver Rate - May : Closing Price (31 May) 63,320
Jodhpur - All Cities Near : Silver Price