Sant Ravi Nagar, Uttar Pradesh : Gold & Silver Price

Sant Ravi Nagar : Gold Rate

31 March 2023
59,810
+670.00
Date Price Change
30 March 2023 59,140 +0.00
29 March 2023 59,140 -290.00
28 March 2023 59,430 +640.00
27 March 2023 58,790 -720.00
26 March 2023 59,510 +0.00
25 March 2023 59,510 +10.00
24 March 2023 59,500 -280.00
23 March 2023 59,780 +840.00
22 March 2023 58,940 +140.00
21 March 2023 58,800 -840.00
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Highest Price 59,780
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Lowest Price 54,980
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Average Price 57,743
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Opening Price (01 March) 55,900
Sant Ravi Nagar Gold Rate - March : Closing Price (30 March) 59,140
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Highest Price 57,840
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Lowest Price 55,470
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Average Price 56,433
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Opening Price (01 February) 57,840
Sant Ravi Nagar Gold Rate - February : Closing Price (28 February) 55,870
Sant Ravi Nagar Gold Rate - January : Highest Price 57,210
Sant Ravi Nagar Gold Rate - January : Lowest Price 55,060
Sant Ravi Nagar Gold Rate - January : Average Price 56,414
Sant Ravi Nagar Gold Rate - January : Opening Price (01 January) 55,060
Sant Ravi Nagar Gold Rate - January : Closing Price (31 January) 57,120
Sant Ravi Nagar Gold Rate - December : Highest Price 55,080
Sant Ravi Nagar Gold Rate - December : Lowest Price 53,430
Sant Ravi Nagar Gold Rate - December : Average Price 54,399
Sant Ravi Nagar Gold Rate - December : Opening Price (01 December) 53,830
Sant Ravi Nagar Gold Rate - December : Closing Price (31 December) 55,050
Sant Ravi Nagar - All Cities Near : Gold Price

Sant Ravi Nagar : Silver Rate

31 March 2023
72,070.00
+1,220.00
Date Price Change
30 March 2023 70,850 +0.00
29 March 2023 70,850 +160.00
28 March 2023 70,690 +620.00
27 March 2023 70,070 -400.00
26 March 2023 70,470 +0.00
25 March 2023 70,470 +10.00
24 March 2023 70,460 +170.00
23 March 2023 70,290 +970.00
22 March 2023 69,320 +850.00
21 March 2023 68,470 -370.00
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Highest Price 70,850
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Lowest Price 61,860
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Average Price 66,821
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Opening Price (01 March) 64,470
Sant Ravi Nagar Silver Rate - March : Closing Price (30 March) 70,850
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Highest Price 70,420
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Lowest Price 63,680
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Average Price 66,383
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Opening Price (01 February) 69,990
Sant Ravi Nagar Silver Rate - February : Closing Price (28 February) 64,580
Sant Ravi Nagar Silver Rate - January : Highest Price 69,880
Sant Ravi Nagar Silver Rate - January : Lowest Price 68,010
Sant Ravi Nagar Silver Rate - January : Average Price 68,888
Sant Ravi Nagar Silver Rate - January : Opening Price (01 January) 69,320
Sant Ravi Nagar Silver Rate - January : Closing Price (31 January) 68,940
Sant Ravi Nagar Silver Rate - December : Highest Price 69,710
Sant Ravi Nagar Silver Rate - December : Lowest Price 65,000
Sant Ravi Nagar Silver Rate - December : Average Price 67,882
Sant Ravi Nagar Silver Rate - December : Opening Price (01 December) 65,180
Sant Ravi Nagar Silver Rate - December : Closing Price (31 December) 69,320
Sant Ravi Nagar - All Cities Near : Silver Price