આઈઝોલ, મિઝોરમ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

આઈઝોલ : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2023
63,060
+290.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 62,770 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,820 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 61,810 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 61,810 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 61,800 +300.00
23 નવેમ્બર 2023 61,500 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,440 -180.00
21 નવેમ્બર 2023 61,620 +510.00
20 નવેમ્બર 2023 61,110 -40.00
19 નવેમ્બર 2023 61,150 +10.00
આઈઝોલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,770
આઈઝોલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,010
આઈઝોલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,092
આઈઝોલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 61,110
આઈઝોલ સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 62,770
આઈઝોલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,580
આઈઝોલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,770
આઈઝોલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,432
આઈઝોલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,730
આઈઝોલ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,230
આઈઝોલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,780
આઈઝોલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,520
આઈઝોલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,148
આઈઝોલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,720
આઈઝોલ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,730
આઈઝોલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,770
આઈઝોલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,530
આઈઝોલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,191
આઈઝોલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,570
આઈઝોલ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,680
આઈઝોલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

આઈઝોલ : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2023
76,190.00
+440.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2023 75,750 +1,300.00
27 નવેમ્બર 2023 74,450 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 74,450 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 74,440 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 74,440 +1,030.00
23 નવેમ્બર 2023 73,410 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,280 -470.00
21 નવેમ્બર 2023 73,750 +570.00
20 નવેમ્બર 2023 73,180 -470.00
19 નવેમ્બર 2023 73,650 +10.00
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,750
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,380
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,679
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,670
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 75,750
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,230
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,990
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,875
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 70,060
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 72,020
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,130
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,050
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,478
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,120
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 70,050
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,700
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,160
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,351
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,350
આઈઝોલ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,700
આઈઝોલ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ