માચિલીપટ્ટનમ્, આંધ્રપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

માચિલીપટ્ટનમ્ : સોનાનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
57,860
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 57,960 -760.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,720 -230.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,950 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,210 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,210 +0.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,210 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,080 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,640 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,480 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,480 +240.00
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,640
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,960
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,180
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,580
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 57,960
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,620
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,390
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,049
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,430
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,530
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,110
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,350
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,316
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,350
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,110
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,270
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,230
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,235
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,270
માચિલીપટ્ટનમ્ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,350
માચિલીપટ્ટનમ્ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

માચિલીપટ્ટનમ્ : ચાંદીનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2023
70,690.00
+70.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,620 -1,150.00
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,770 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,110 -1,220.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,330 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,330 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,320 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,060 -150.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,210 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,540 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,530 +420.00
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,950
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,620
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,548
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,940
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 70,620
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,520
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,000
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,178
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,170
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,520
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,530
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,030
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,728
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,030
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,610
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,090
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,400
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,558
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,810
માચિલીપટ્ટનમ્ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,020
માચિલીપટ્ટનમ્ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ