મુરાદાબાદ, ઉત્તરપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુરાદાબાદ : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,580
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,580 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,570 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,300 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,210 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,240 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,240 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,840 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,830 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,830 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,140 -520.00
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,660
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,460
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,112
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,460
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,580
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,360
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,999
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,510
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,930
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,088
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,060
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,930
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,050
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,922
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,480
મુરાદાબાદ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,120
મુરાદાબાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મુરાદાબાદ : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,440.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,440 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,430 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,480 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,050 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,170 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,170 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,500 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,490 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,490 -610.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,100 +360.00
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,440
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,490
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,384
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,350
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,440
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,700
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,022
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,720
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,810
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,460
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,491
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,570
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,460
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,430
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,140
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,924
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,430
મુરાદાબાદ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,350
મુરાદાબાદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ