રતલામ, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રતલામ : સોનાનો દર

27 કુચ 2023
59,560
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 કુચ 2023 59,560 +10.00
25 કુચ 2023 59,550 +0.00
24 કુચ 2023 59,550 -280.00
23 કુચ 2023 59,830 +840.00
22 કુચ 2023 58,990 +140.00
21 કુચ 2023 58,850 -840.00
20 કુચ 2023 59,690 +50.00
19 કુચ 2023 59,640 +10.00
18 કુચ 2023 59,630 +0.00
17 કુચ 2023 59,630 +1,420.00
રતલામ સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,830
રતલામ સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,020
રતલામ સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,576
રતલામ સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,950
રતલામ સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (26 કુચ) 59,560
રતલામ સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 57,890
રતલામ સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,510
રતલામ સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 56,477
રતલામ સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 57,890
રતલામ સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 55,920
રતલામ સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 57,260
રતલામ સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,100
રતલામ સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : સરેરાશ ભાવ 56,460
રતલામ સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 જાન્યુઆરી) 55,100
રતલામ સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : બંધ ભાવ (31 જાન્યુઆરી) 57,170
રતલામ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 55,130
રતલામ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 53,470
રતલામ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 54,443
રતલામ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 53,870
રતલામ સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (31 ડિસેમ્બર) 55,100
રતલામ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રતલામ : ચાંદીનો દર

27 કુચ 2023
70,530.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 કુચ 2023 70,530 +10.00
25 કુચ 2023 70,520 +0.00
24 કુચ 2023 70,520 +170.00
23 કુચ 2023 70,350 +970.00
22 કુચ 2023 69,380 +850.00
21 કુચ 2023 68,530 -360.00
20 કુચ 2023 68,890 +160.00
19 કુચ 2023 68,730 +0.00
18 કુચ 2023 68,730 +10.00
17 કુચ 2023 68,720 +2,070.00
રતલામ ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 70,530
રતલામ ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,910
રતલામ ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,291
રતલામ ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,520
રતલામ ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (26 કુચ) 70,530
રતલામ ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 70,480
રતલામ ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,730
રતલામ ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 66,436
રતલામ ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 70,040
રતલામ ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 64,640
રતલામ ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 69,940
રતલામ ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,060
રતલામ ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : સરેરાશ ભાવ 68,943
રતલામ ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 જાન્યુઆરી) 69,380
રતલામ ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : બંધ ભાવ (31 જાન્યુઆરી) 69,000
રતલામ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 69,770
રતલામ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,060
રતલામ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 67,936
રતલામ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 65,230
રતલામ ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (31 ડિસેમ્બર) 69,370
રતલામ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ