પેરામબલુર, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પેરામબલુર : સોનાનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
51,850
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 51,850 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,850 -210.00
30 જૂન 2022 52,060 -100.00
29 જૂન 2022 52,160 +180.00
28 જૂન 2022 51,980 +20.00
27 જૂન 2022 51,960 +30.00
26 જૂન 2022 51,930 +0.00
26 જૂન 2022 51,930 -140.00
21 જૂન 2022 52,070 -100.00
20 જૂન 2022 52,170 -160.00
પેરામબલુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,850
પેરામબલુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,850
પેરામબલુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,850
પેરામબલુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,850
પેરામબલુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 51,850
પેરામબલુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,060
પેરામબલુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,520
પેરામબલુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,224
પેરામબલુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,190
પેરામબલુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,060
પેરામબલુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,120
પેરામબલુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,190
પેરામબલુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,056
પેરામબલુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,610
પેરામબલુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,260
પેરામબલુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,670
પેરામબલુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,550
પેરામબલુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,491
પેરામબલુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,940
પેરામબલુર સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,610
પેરામબલુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પેરામબલુર : ચાંદીનો દર

આજે 03 જુલાઈ 2022
59,870.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
02 જુલાઈ 2022 59,870 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,870 -750.00
30 જૂન 2022 60,620 -490.00
29 જૂન 2022 61,110 -410.00
28 જૂન 2022 61,520 +200.00
27 જૂન 2022 61,320 +250.00
26 જૂન 2022 61,070 +0.00
26 જૂન 2022 61,070 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,340 -200.00
20 જૂન 2022 62,540 -610.00
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,870
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,870
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,870
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (02 જુલાઈ) 59,870
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,980
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,620
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,652
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,730
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,620
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,600
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,300
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,087
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,600
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,510
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,820
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,600
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,967
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,260
પેરામબલુર ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,600
પેરામબલુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ