કિફેરે, નાગાલેન્ડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કિફેરે : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
49,550
+420.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 49,130 +400.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,730 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,730 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,730 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,830 +230.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,600 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,610 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,530 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,250 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,250 +0.00
કિફેરે સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,250
કિફેરે સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,580
કિફેરે સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,457
કિફેરે સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,620
કિફેરે સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 49,130
કિફેરે સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,850
કિફેરે સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,860
કિફેરે સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,919
કિફેરે સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,440
કિફેરે સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,860
કિફેરે સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,630
કિફેરે સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,170
કિફેરે સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,502
કિફેરે સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,630
કિફેરે સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,480
કિફેરે સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,750
કિફેરે સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,150
કિફેરે સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 49,068
કિફેરે સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,150
કિફેરે સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,630
કિફેરે - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કિફેરે : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,990.00
+500.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,490 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,830 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,830 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,830 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,440 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,250 +1,220.00
19 ઓક્ટોબર 2021 65,030 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 65,040 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,640 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,640 +0.00
કિફેરે ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,490
કિફેરે ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,280
કિફેરે ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 64,146
કિફેરે ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,280
કિફેરે ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,490
કિફેરે ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 67,110
કિફેરે ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,020
કિફેરે ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 64,013
કિફેરે ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,670
કિફેરે ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 60,020
કિફેરે ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 70,100
કિફેરે ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,440
કિફેરે ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,788
કિફેરે ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 70,100
કિફેરે ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,780
કિફેરે ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 72,150
કિફેરે ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,900
કિફેરે ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,291
કિફેરે ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,040
કિફેરે ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 70,100
કિફેરે - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ