ઉત્તરાખંડ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉત્તરાખંડ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
બાગેશ્વર 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
ચમોલી 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
ચંપાવાટ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
દહેરાદૂન 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
હરિદ્વાર 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
નૈનીતાલ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
પૌરી 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
પિથોરાગ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
રુદ્રપ્રયાગ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
તેહરી ગarhવાલ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
ઉધમસિંહ નાગર 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110
ઉત્તરકાશી 27 સપ્ટેમ્બર 2023 58,110

ઉત્તરાખંડ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
બાગેશ્વર 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
ચમોલી 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
ચંપાવાટ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
દહેરાદૂન 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
હરિદ્વાર 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
નૈનીતાલ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
પૌરી 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
પિથોરાગ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
રુદ્રપ્રયાગ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
તેહરી ગarhવાલ 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
ઉધમસિંહ નાગર 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370
ઉત્તરકાશી 27 સપ્ટેમ્બર 2023 70,370