ઉત્તરાખંડ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉત્તરાખંડ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 03 જુલાઈ 2022 51,730
બાગેશ્વર 03 જુલાઈ 2022 51,730
ચમોલી 03 જુલાઈ 2022 51,730
ચંપાવાટ 03 જુલાઈ 2022 51,730
દહેરાદૂન 03 જુલાઈ 2022 51,730
હરિદ્વાર 03 જુલાઈ 2022 51,730
નૈનીતાલ 03 જુલાઈ 2022 51,730
પૌરી 03 જુલાઈ 2022 51,730
પિથોરાગ 03 જુલાઈ 2022 51,730
રુદ્રપ્રયાગ 03 જુલાઈ 2022 51,730
તેહરી ગarhવાલ 03 જુલાઈ 2022 51,730
ઉધમસિંહ નાગર 03 જુલાઈ 2022 51,730
ઉત્તરકાશી 03 જુલાઈ 2022 51,730

ઉત્તરાખંડ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 03 જુલાઈ 2022 59,730
બાગેશ્વર 03 જુલાઈ 2022 59,730
ચમોલી 03 જુલાઈ 2022 59,730
ચંપાવાટ 03 જુલાઈ 2022 59,730
દહેરાદૂન 03 જુલાઈ 2022 59,730
હરિદ્વાર 03 જુલાઈ 2022 59,730
નૈનીતાલ 03 જુલાઈ 2022 59,730
પૌરી 03 જુલાઈ 2022 59,730
પિથોરાગ 03 જુલાઈ 2022 59,730
રુદ્રપ્રયાગ 03 જુલાઈ 2022 59,730
તેહરી ગarhવાલ 03 જુલાઈ 2022 59,730
ઉધમસિંહ નાગર 03 જુલાઈ 2022 59,730
ઉત્તરકાશી 03 જુલાઈ 2022 59,730