ચંદીગ., ચંદીગ. : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ચંદીગ. : સોનાનો દર

30 મે 2023
59,980
+330.00
તારીખ કિંમત બદલો
29 મે 2023 59,650 +80.00
28 મે 2023 59,570 +10.00
27 મે 2023 59,560 +0.00
26 મે 2023 59,560 -90.00
25 મે 2023 59,650 -370.00
24 મે 2023 60,020 -390.00
23 મે 2023 60,410 -20.00
22 મે 2023 60,430 -130.00
21 મે 2023 60,560 +10.00
20 મે 2023 60,550 +0.00
ચંદીગ. સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,580
ચંદીગ. સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,560
ચંદીગ. સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,538
ચંદીગ. સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,010
ચંદીગ. સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (29 મે) 59,650
ચંદીગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,240
ચંદીગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,520
ચંદીગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,244
ચંદીગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,520
ચંદીગ. સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,010
ચંદીગ. સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,760
ચંદીગ. સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,960
ચંદીગ. સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,786
ચંદીગ. સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,890
ચંદીગ. સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,520
ચંદીગ. સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 57,830
ચંદીગ. સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,460
ચંદીગ. સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 56,420
ચંદીગ. સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 57,830
ચંદીગ. સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 55,860
ચંદીગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ચંદીગ. : ચાંદીનો દર

30 મે 2023
71,020.00
-160.00
તારીખ કિંમત બદલો
29 મે 2023 71,180 -170.00
28 મે 2023 71,350 +0.00
27 મે 2023 71,350 +10.00
26 મે 2023 71,340 +1,070.00
25 મે 2023 70,270 -830.00
24 મે 2023 71,100 -1,090.00
23 મે 2023 72,190 -560.00
22 મે 2023 72,750 -620.00
21 મે 2023 73,370 +0.00
20 મે 2023 73,370 +10.00
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 77,990
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,270
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,908
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,400
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (29 મે) 71,180
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,180
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,210
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,813
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,290
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,400
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,290
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,850
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 66,981
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,450
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,290
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 70,400
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,660
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 66,364
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 69,970
ચંદીગ. ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 64,570
ચંદીગ. - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ