પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ, મેઘાલય : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : સોનાનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2022
49,670
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,670 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,480 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,750 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,750 +10.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,740 -600.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,340 +600.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 49,740 +200.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 49,540 -90.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 49,630 -30.00
18 સપ્ટેમ્બર 2022 49,660 +10.00
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,920
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,480
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,198
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,310
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 49,670
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,860
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,000
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,965
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,650
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 51,000
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,550
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,700
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,187
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,900
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,700
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,120
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,570
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,277
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,250
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,120
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : ચાંદીનો દર

28 સપ્ટેમ્બર 2022
55,560.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,560 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,440 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,400 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,390 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,390 -1,740.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 58,130 +700.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 57,430 +960.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 56,470 -300.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 56,770 -50.00
18 સપ્ટેમ્બર 2022 56,820 +0.00
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 58,130
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,560
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,538
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,560
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (27 સપ્ટેમ્બર) 55,560
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,670
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,240
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,157
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,570
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,240
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,090
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,900
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,234
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,930
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,930
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 64,040
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,680
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,716
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,800
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,680
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ