પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ, મેઘાલય : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : સોનાનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
49,230
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 49,230 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,230 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,230 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,490 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,340 +10.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,330 +220.00
10 ઓક્ટોબર 2021 48,110 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 48,110 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 48,110 -80.00
07 ઓક્ટોબર 2021 48,190 +150.00
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,230
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,550
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,244
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,590
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 49,230
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,830
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,830
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,896
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,410
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,830
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,600
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,140
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,476
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,600
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,460
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,730
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,120
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 49,044
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,120
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,600
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : ચાંદીનો દર

આજે 17 ઓક્ટોબર 2021
64,610.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
16 ઓક્ટોબર 2021 64,610 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,610 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,610 +1,340.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,270 -170.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,440 -50.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,490 +550.00
10 ઓક્ટોબર 2021 62,940 +0.00
09 ઓક્ટોબર 2021 62,940 +0.00
08 ઓક્ટોબર 2021 62,940 +270.00
07 ઓક્ટોબર 2021 62,670 +10.00
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 64,610
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,250
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 62,923
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,250
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (16 ઓક્ટોબર) 64,610
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 67,080
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,990
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,980
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,640
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,990
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 70,070
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,410
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,753
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 70,070
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,750
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 72,110
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,870
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,256
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,000
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 70,070
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ