ગોવા : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગોવા : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
માર્ગગાઓ 27 કુચ 2023 59,510
પનાજી 27 કુચ 2023 59,510

ગોવા : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
માર્ગગાઓ 27 કુચ 2023 70,470
પનાજી 27 કુચ 2023 70,470