કસરગોદ, કેરળ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કસરગોદ : સોનાનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
52,340
+360.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 51,980 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,980 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,970 -320.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,290 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,810 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,700 +100.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,600 -50.00
31 જુલાઈ 2022 51,650 -1,320.00
30 જુલાઈ 2022 52,970 +310.00
29 જુલાઈ 2022 52,660 +600.00
કસરગોદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,810
કસરગોદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,600
કસરગોદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,047
કસરગોદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,600
કસરગોદ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 51,980
કસરગોદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,500
કસરગોદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,650
કસરગોદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,139
કસરગોદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,850
કસરગોદ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,650
કસરગોદ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,070
કસરગોદ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,520
કસરગોદ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,232
કસરગોદ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,200
કસરગોદ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,070
કસરગોદ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,120
કસરગોદ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,190
કસરગોદ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,062
કસરગોદ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,620
કસરગોદ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,260
કસરગોદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કસરગોદ : ચાંદીનો દર

08 .ગસ્ટ 2022
58,710.00
+1,050.00
તારીખ કિંમત બદલો
07 .ગસ્ટ 2022 57,660 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,650 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,650 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,270 +370.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,900 +150.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,750 -760.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,510 +630.00
31 જુલાઈ 2022 57,880 -1,600.00
30 જુલાઈ 2022 59,480 +340.00
29 જુલાઈ 2022 59,140 +2,840.00
કસરગોદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 58,510
કસરગોદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,650
કસરગોદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 57,913
કસરગોદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,510
કસરગોદ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (07 .ગસ્ટ) 57,660
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,040
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,850
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,181
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,870
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,880
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,990
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,620
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,661
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,740
કસરગોદ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,620
કસરગોદ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,610
કસરગોદ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,310
કસરગોદ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,095
કસરગોદ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,610
કસરગોદ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,520
કસરગોદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ