રાયપુર, છત્તીસગ. : સોના અને ચાંદીના ભાવ

રાયપુર : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,710
+220.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,490 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,830 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,550 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,550 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,540 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,540 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,270 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,170 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,210 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,200 +400.00
રાયપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,630
રાયપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,430
રાયપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,084
રાયપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,430
રાયપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,490
રાયપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,320
રાયપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,470
રાયપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,966
રાયપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,680
રાયપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,470
રાયપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,890
રાયપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,350
રાયપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,056
રાયપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,030
રાયપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,900
રાયપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,950
રાયપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,020
રાયપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,889
રાયપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,440
રાયપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,090
રાયપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

રાયપુર : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,190.00
+190.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,000 -830.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,830 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,410 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,400 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,400 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,390 +940.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,450 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,020 -110.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,130 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,130 +1,670.00
રાયપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,410
રાયપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,000
રાયપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,362
રાયપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,310
રાયપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,000
રાયપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,840
રાયપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,660
રાયપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 57,986
રાયપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,670
રાયપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,680
રાયપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,770
રાયપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,420
રાયપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,451
રાયપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,530
રાયપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,420
રાયપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,390
રાયપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,100
રાયપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,884
રાયપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,390
રાયપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,310
રાયપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ