ગિરિડીહ, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગિરિડીહ : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,720
+190.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,530 -330.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,860 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,580 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,580 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,580 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,570 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,300 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,210 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,240 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,240 +400.00
ગિરિડીહ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,660
ગિરિડીહ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,460
ગિરિડીહ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,118
ગિરિડીહ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,460
ગિરિડીહ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,530
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,360
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,999
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,510
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,930
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,088
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,060
ગિરિડીહ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,930
ગિરિડીહ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
ગિરિડીહ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,050
ગિરિડીહ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,922
ગિરિડીહ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,480
ગિરિડીહ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,120
ગિરિડીહ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગિરિડીહ : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,110.00
+70.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,040 -830.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,870 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,450 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,440 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,440 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,430 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,480 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,050 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,170 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,170 +1,670.00
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,450
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,040
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,399
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,350
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,040
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,700
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,022
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,720
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,810
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,460
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,491
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,570
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,460
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,430
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,140
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,924
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,430
ગિરિડીહ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,350
ગિરિડીહ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ