ગડચિરોલી, મહારાષ્ટ્ર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગડચિરોલી : સોનાનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
49,920
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,480 +200.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,280 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,550 +0.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,550 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,550 -590.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,140 +600.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 49,540 +190.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 49,350 -80.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 49,430 -30.00
ગડચિરોલી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,720
ગડચિરોલી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,280
ગડચિરોલી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 49,996
ગડચિરોલી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,110
ગડચિરોલી સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 49,920
ગડચિરોલી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,650
ગડચિરોલી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,790
ગડચિરોલી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,759
ગડચિરોલી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,450
ગડચિરોલી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,800
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,986
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,490
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
ગડચિરોલી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
ગડચિરોલી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગડચિરોલી : ચાંદીનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
56,440.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,340 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,220 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,180 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,170 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,170 -1,730.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 57,900 +690.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 57,210 +970.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 56,240 -300.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 56,540 -60.00
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,900
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,350
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,358
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,350
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 56,440
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,430
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,020
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,931
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,340
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,030
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,860
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,680
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,009
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,700
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
ગડચિરોલી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
ગડચિરોલી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ