જુનાગઢ, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જુનાગઢ : સોનાનો દર

02 જૂન 2023
60,260
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 60,260 +10.00
31 મે 2023 60,250 +10.00
30 મે 2023 60,240 +510.00
29 મે 2023 59,730 +80.00
28 મે 2023 59,650 +10.00
27 મે 2023 59,640 +0.00
26 મે 2023 59,640 -90.00
25 મે 2023 59,730 -370.00
24 મે 2023 60,100 -390.00
23 મે 2023 60,490 -20.00
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,260
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,260
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 60,260
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,260
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 60,260
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,670
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,640
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,595
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,090
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,250
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,320
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,600
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,324
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,600
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,090
જુનાગઢ સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,840
જુનાગઢ સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,040
જુનાગઢ સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,862
જુનાગઢ સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,960
જુનાગઢ સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,600
જુનાગઢ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જુનાગઢ : ચાંદીનો દર

02 જૂન 2023
72,920.00
+130.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 72,790 +470.00
31 મે 2023 72,320 +1,080.00
30 મે 2023 71,240 -30.00
29 મે 2023 71,270 -180.00
28 મે 2023 71,450 +10.00
27 મે 2023 71,440 +0.00
26 મે 2023 71,440 +1,080.00
25 મે 2023 70,360 -830.00
24 મે 2023 71,190 -1,090.00
23 મે 2023 72,280 -570.00
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,790
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,790
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,790
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,790
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 72,790
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,090
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,360
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,863
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,500
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,320
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,280
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,310
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,912
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,390
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,500
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,380
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,930
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 67,070
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,540
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,380
જુનાગઢ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ