જુનાગઢ, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

જુનાગઢ : સોનાનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
51,770
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 51,770 -210.00
30 જૂન 2022 51,980 -100.00
29 જૂન 2022 52,080 +180.00
28 જૂન 2022 51,900 +20.00
27 જૂન 2022 51,880 +30.00
26 જૂન 2022 51,850 +0.00
26 જૂન 2022 51,850 -140.00
21 જૂન 2022 51,990 -100.00
20 જૂન 2022 52,090 -160.00
19 જૂન 2022 52,250 +0.00
જુનાગઢ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 51,770
જુનાગઢ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,770
જુનાગઢ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,770
જુનાગઢ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,770
જુનાગઢ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 51,770
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,440
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,144
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,110
જુનાગઢ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,980
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,040
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,110
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,977
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,530
જુનાગઢ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,180
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,590
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,470
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,410
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,860
જુનાગઢ સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,530
જુનાગઢ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

જુનાગઢ : ચાંદીનો દર

આજે 02 જુલાઈ 2022
59,770.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જુલાઈ 2022 59,770 -750.00
30 જૂન 2022 60,520 -490.00
29 જૂન 2022 61,010 -420.00
28 જૂન 2022 61,430 +200.00
27 જૂન 2022 61,230 +250.00
26 જૂન 2022 60,980 +0.00
26 જૂન 2022 60,980 -1,270.00
21 જૂન 2022 62,250 -200.00
20 જૂન 2022 62,450 -600.00
19 જૂન 2022 63,050 +0.00
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,770
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,770
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,770
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,770
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (01 જુલાઈ) 59,770
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,880
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,520
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,555
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,640
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,520
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,500
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,210
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,990
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,500
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,410
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,710
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,500
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,863
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,160
જુનાગઢ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,500
જુનાગઢ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ