ગયા, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગયા : સોનાનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
53,110
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 53,110 +1,440.00
03 જુલાઈ 2022 51,670 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,670 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,670 -220.00
30 જૂન 2022 51,890 -100.00
29 જૂન 2022 51,990 +180.00
28 જૂન 2022 51,810 +30.00
27 જૂન 2022 51,780 +30.00
26 જૂન 2022 51,750 +0.00
26 જૂન 2022 51,750 -150.00
ગયા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,110
ગયા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,670
ગયા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,030
ગયા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,670
ગયા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 53,110
ગયા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,890
ગયા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,340
ગયા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,048
ગયા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,020
ગયા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,890
ગયા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,940
ગયા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,020
ગયા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,881
ગયા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,440
ગયા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,080
ગયા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,490
ગયા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,370
ગયા સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,314
ગયા સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,770
ગયા સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,440
ગયા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગયા : ચાંદીનો દર

આજે 05 જુલાઈ 2022
59,060.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 જુલાઈ 2022 59,060 -610.00
03 જુલાઈ 2022 59,670 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,670 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,670 -740.00
30 જૂન 2022 60,410 -490.00
29 જૂન 2022 60,900 -420.00
28 જૂન 2022 61,320 +200.00
27 જૂન 2022 61,120 +250.00
26 જૂન 2022 60,870 +0.00
26 જૂન 2022 60,870 -1,270.00
ગયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,670
ગયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,060
ગયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,518
ગયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,670
ગયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (04 જુલાઈ) 59,060
ગયા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,760
ગયા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,410
ગયા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,443
ગયા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,530
ગયા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,410
ગયા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,380
ગયા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,100
ગયા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,876
ગયા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,380
ગયા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,300
ગયા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,580
ગયા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,380
ગયા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,736
ગયા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,030
ગયા ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,380
ગયા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ