કૃષ્ણગિરિ, તામિલનાડુ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કૃષ્ણગિરિ : સોનાનો દર

02 જૂન 2023
60,340
-10.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 60,350 +10.00
31 મે 2023 60,340 +10.00
30 મે 2023 60,330 +510.00
29 મે 2023 59,820 +80.00
28 મે 2023 59,740 +0.00
27 મે 2023 59,740 +10.00
26 મે 2023 59,730 -100.00
25 મે 2023 59,830 -370.00
24 મે 2023 60,200 -390.00
23 મે 2023 60,590 -20.00
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,350
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,350
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 60,350
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,350
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 60,350
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,760
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,730
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,690
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,190
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 60,340
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,410
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,700
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,420
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,700
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,180
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,940
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,120
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,955
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 56,050
કૃષ્ણગિરિ સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,690
કૃષ્ણગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કૃષ્ણગિરિ : ચાંદીનો દર

02 જૂન 2023
73,030.00
+120.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 જૂન 2023 72,910 +480.00
31 મે 2023 72,430 +1,080.00
30 મે 2023 71,350 -40.00
29 મે 2023 71,390 -170.00
28 મે 2023 71,560 +0.00
27 મે 2023 71,560 +10.00
26 મે 2023 71,550 +1,080.00
25 મે 2023 70,470 -830.00
24 મે 2023 71,300 -1,100.00
23 મે 2023 72,400 -570.00
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 72,910
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,910
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 72,910
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,910
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (01 જૂન) 72,910
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,220
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,470
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,980
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,620
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 72,430
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,400
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,420
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 75,030
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,500
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,620
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,500
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 62,030
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 67,175
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,640
કૃષ્ણગિરિ ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,500
કૃષ્ણગિરિ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ