સવાઈમાધોપુર, રાજસ્થાન : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સવાઈમાધોપુર : સોનાનો દર

28 ફેબ્રુઆરી 2024
62,280
-90.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 ફેબ્રુઆરી 2024 62,370 +170.00
26 ફેબ્રુઆરી 2024 62,200 -160.00
25 ફેબ્રુઆરી 2024 62,360 +0.00
24 ફેબ્રુઆરી 2024 62,360 +10.00
23 ફેબ્રુઆરી 2024 62,350 +360.00
22 ફેબ્રુઆરી 2024 61,990 -160.00
21 ફેબ્રુઆરી 2024 62,150 +0.00
20 ફેબ્રુઆરી 2024 62,150 +130.00
19 ફેબ્રુઆરી 2024 62,020 +190.00
18 ફેબ્રુઆરી 2024 61,830 +0.00
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 62,870
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,390
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 62,177
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 62,870
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (27 ફેબ્રુઆરી) 62,370
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 63,380
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,590
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : સરેરાશ ભાવ 62,372
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 જાન્યુઆરી) 63,380
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - જાન્યુઆરી : બંધ ભાવ (31 જાન્યુઆરી) 62,660
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,690
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,060
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 62,501
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,260
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (31 ડિસેમ્બર) 63,250
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,860
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,760
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 60,965
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,860
સવાઈમાધોપુર સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,530
સવાઈમાધોપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સવાઈમાધોપુર : ચાંદીનો દર

28 ફેબ્રુઆરી 2024
69,320.00
-90.00
તારીખ કિંમત બદલો
27 ફેબ્રુઆરી 2024 69,410 -250.00
26 ફેબ્રુઆરી 2024 69,660 -1,010.00
25 ફેબ્રુઆરી 2024 70,670 +10.00
24 ફેબ્રુઆરી 2024 70,660 +0.00
23 ફેબ્રુઆરી 2024 70,660 +230.00
22 ફેબ્રુઆરી 2024 70,430 -440.00
21 ફેબ્રુઆરી 2024 70,870 -560.00
20 ફેબ્રુઆરી 2024 71,430 -40.00
19 ફેબ્રુઆરી 2024 71,470 -800.00
18 ફેબ્રુઆરી 2024 72,270 +10.00
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 72,320
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,410
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 70,972
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 72,320
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (27 ફેબ્રુઆરી) 69,410
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 74,340
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,860
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : સરેરાશ ભાવ 72,147
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 જાન્યુઆરી) 74,340
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - જાન્યુઆરી : બંધ ભાવ (31 જાન્યુઆરી) 72,330
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,680
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 71,330
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 74,533
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,670
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (31 ડિસેમ્બર) 74,290
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,250
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,090
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,667
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,380
સવાઈમાધોપુર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,250
સવાઈમાધોપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ