કટની, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કટની : સોનાનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
58,190
-500.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 58,690 -230.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 58,920 -260.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 59,180 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 59,180 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,170 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,050 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,610 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,450 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,450 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,210 +10.00
કટની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,610
કટની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,690
કટની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,192
કટની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,540
કટની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 58,690
કટની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,590
કટની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,360
કટની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,017
કટની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,400
કટની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,500
કટની સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,080
કટની સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,320
કટની સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,285
કટની સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,320
કટની સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,080
કટની સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,240
કટની સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,200
કટની સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,193
કટની સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,240
કટની સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,320
કટની - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કટની : ચાંદીનો દર

27 સપ્ટેમ્બર 2023
70,900.00
-840.00
તારીખ કિંમત બદલો
26 સપ્ટેમ્બર 2023 71,740 -340.00
25 સપ્ટેમ્બર 2023 72,080 -1,210.00
24 સપ્ટેમ્બર 2023 73,290 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2023 73,290 +10.00
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,280 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,020 -150.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,170 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,500 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,490 +420.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,070 +10.00
કટની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,910
કટની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,800
કટની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,585
કટની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,900
કટની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (26 સપ્ટેમ્બર) 71,740
કટની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,480
કટની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,960
કટની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,141
કટની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,130
કટની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,480
કટની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,490
કટની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,990
કટની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,689
કટની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,990
કટની ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,570
કટની ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,050
કટની ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,360
કટની ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,520
કટની ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,770
કટની ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,980
કટની - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ