કુરુક્ષેત્ર, હરિયાણા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કુરુક્ષેત્ર : સોનાનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
49,320
+420.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 48,900 +400.00
24 ઓક્ટોબર 2021 48,500 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 48,500 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 48,500 -100.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,600 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,380 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,390 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,310 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,030 +0.00
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,030
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,360
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,234
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,400
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 48,900
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,630
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,640
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,698
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,210
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,640
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,400
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,950
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,277
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,400
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,260
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,520
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,920
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,843
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,920
કુરુક્ષેત્ર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,400
કુરુક્ષેત્ર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કુરુક્ષેત્ર : ચાંદીનો દર

આજે 26 ઓક્ટોબર 2021
67,670.00
+490.00
તારીખ કિંમત બદલો
25 ઓક્ટોબર 2021 67,180 +660.00
24 ઓક્ટોબર 2021 66,520 +0.00
23 ઓક્ટોબર 2021 66,520 +0.00
22 ઓક્ટોબર 2021 66,520 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,130 +1,190.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,940 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,730 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,740 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,180
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,000
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,849
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,000
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (25 ઓક્ટોબર) 67,180
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,810
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,740
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,718
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,370
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,740
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,780
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,150
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,485
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,780
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,490
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,810
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,590
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,967
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,710
કુરુક્ષેત્ર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,780
કુરુક્ષેત્ર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ