નિકોબાર, આંદામાન અને નિકોબાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

નિકોબાર : સોનાનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
63,570
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 63,570 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,840 -330.00
29 નવેમ્બર 2023 63,170 +350.00
28 નવેમ્બર 2023 62,820 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,870 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 61,860 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 61,860 +10.00
24 નવેમ્બર 2023 61,850 +300.00
23 નવેમ્બર 2023 61,550 +60.00
22 નવેમ્બર 2023 61,490 -180.00
નિકોબાર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,570
નિકોબાર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,570
નિકોબાર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,570
નિકોબાર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,570
નિકોબાર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,570
નિકોબાર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,170
નિકોબાર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,060
નિકોબાર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,267
નિકોબાર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 61,160
નિકોબાર સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,840
નિકોબાર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,630
નિકોબાર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,820
નિકોબાર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,482
નિકોબાર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,780
નિકોબાર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,280
નિકોબાર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,830
નિકોબાર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,570
નિકોબાર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,198
નિકોબાર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,770
નિકોબાર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,770
નિકોબાર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

નિકોબાર : ચાંદીનો દર

02 ડિસેમ્બર 2023
78,050.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
01 ડિસેમ્બર 2023 78,050 +410.00
30 નવેમ્બર 2023 77,640 +1,160.00
29 નવેમ્બર 2023 76,480 +660.00
28 નવેમ્બર 2023 75,820 +1,300.00
27 નવેમ્બર 2023 74,520 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,510 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 74,500 +0.00
24 નવેમ્બર 2023 74,500 +1,030.00
23 નવેમ્બર 2023 73,470 +130.00
22 નવેમ્બર 2023 73,340 -470.00
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 78,050
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 78,050
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 78,050
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 78,050
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 78,050
નિકોબાર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,640
નિકોબાર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,440
નિકોબાર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 73,028
નિકોબાર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,730
નિકોબાર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,640
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,300
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,040
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,935
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 70,120
નિકોબાર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 72,080
નિકોબાર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 75,190
નિકોબાર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,110
નિકોબાર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,540
નિકોબાર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 75,180
નિકોબાર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 70,110
નિકોબાર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ