બિલાસપુર, છત્તીસગ. : સોના અને ચાંદીના ભાવ

બિલાસપુર : સોનાનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
48,590
+220.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 48,370 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,380 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,300 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,020 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,020 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,020 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,020 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,290 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,140 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,120 +210.00
બિલાસપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,020
બિલાસપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,350
બિલાસપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,136
બિલાસપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,390
બિલાસપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 48,370
બિલાસપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,620
બિલાસપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,640
બિલાસપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,693
બિલાસપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,210
બિલાસપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,640
બિલાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,390
બિલાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,940
બિલાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,271
બિલાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,390
બિલાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,250
બિલાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,520
બિલાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,920
બિલાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,835
બિલાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,920
બિલાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,390
બિલાસપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

બિલાસપુર : ચાંદીનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
67,120.00
+1,180.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 65,940 +1,220.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,720 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,730 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,340 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,010 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,170 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,230 +560.00
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 65,940
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,990
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,113
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 60,990
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 65,940
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,800
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,730
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,708
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,370
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,730
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,770
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,140
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,476
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,770
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,480
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,810
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,580
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,959
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,710
બિલાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,770
બિલાસપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ