સીધી, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સીધી : સોનાનો દર

11 .ગસ્ટ 2022
52,480
+230.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 .ગસ્ટ 2022 52,250 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,280 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,280 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,880 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,870 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,870 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,180 -520.00
03 .ગસ્ટ 2022 52,700 +1,110.00
02 .ગસ્ટ 2022 51,590 +90.00
01 .ગસ્ટ 2022 51,500 -50.00
સીધી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,700
સીધી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,500
સીધી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,040
સીધી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,500
સીધી સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (10 .ગસ્ટ) 52,250
સીધી સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,400
સીધી સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
સીધી સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,039
સીધી સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
સીધી સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,550
સીધી સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
સીધી સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,420
સીધી સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,128
સીધી સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,100
સીધી સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,970
સીધી સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,020
સીધી સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,090
સીધી સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,962
સીધી સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,520
સીધી સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,160
સીધી - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સીધી : ચાંદીનો દર

11 .ગસ્ટ 2022
59,210.00
+110.00
તારીખ કિંમત બદલો
10 .ગસ્ટ 2022 59,100 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,220 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,210 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,540 +0.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,540 +10.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,530 -620.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,150 +360.00
03 .ગસ્ટ 2022 57,790 +160.00
02 .ગસ્ટ 2022 57,630 -770.00
01 .ગસ્ટ 2022 58,400 +640.00
સીધી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,220
સીધી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,530
સીધી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,211
સીધી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,400
સીધી ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (10 .ગસ્ટ) 59,100
સીધી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,920
સીધી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,740
સીધી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,069
સીધી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
સીધી ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,760
સીધી ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,860
સીધી ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,510
સીધી ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,539
સીધી ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,620
સીધી ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,510
સીધી ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,480
સીધી ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,190
સીધી ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,973
સીધી ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,480
સીધી ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,400
સીધી - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ