ખોરધા, ઓડિશા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ખોરધા : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,130
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,130 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,000 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,560 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,400 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,160 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,150 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,720 -20.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,740 -40.00
ખોરધા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
ખોરધા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,720
ખોરધા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,183
ખોરધા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,500
ખોરધા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,130
ખોરધા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,540
ખોરધા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,310
ખોરધા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,971
ખોરધા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,350
ખોરધા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,460
ખોરધા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,030
ખોરધા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,280
ખોરધા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,239
ખોરધા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,280
ખોરધા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,030
ખોરધા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,190
ખોરધા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,150
ખોરધા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,147
ખોરધા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,190
ખોરધા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,270
ખોરધા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ખોરધા : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,220.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,220 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,970 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,110 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,440 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,010 +10.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,000 +0.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 72,000 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,740 -490.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,230 -490.00
ખોરધા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,850
ખોરધા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,740
ખોરધા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,523
ખોરધા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,840
ખોરધા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,220
ખોરધા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,420
ખોરધા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,900
ખોરધા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,083
ખોરધા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,070
ખોરધા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,420
ખોરધા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,430
ખોરધા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,930
ખોરધા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,631
ખોરધા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,930
ખોરધા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,510
ખોરધા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,990
ખોરધા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,310
ખોરધા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,464
ખોરધા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,720
ખોરધા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,930
ખોરધા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ