આંધ્રપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

આંધ્રપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 07 જૂન 2023 60,020
ચિત્તૂર 07 જૂન 2023 60,020
પૂર્વ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 60,020
ગુંટુર 07 જૂન 2023 60,020
કડપા 07 જૂન 2023 60,020
કુર્નૂલ 07 જૂન 2023 60,020
માચિલીપટ્ટનમ્ 07 જૂન 2023 60,020
નેલ્લોર 07 જૂન 2023 60,020
પ્રકસમ 07 જૂન 2023 60,020
શ્રીકાકુલમ 07 જૂન 2023 60,020
વિશાખાપટ્ટનમ્ 07 જૂન 2023 60,020
વિજિયનગરમ 07 જૂન 2023 60,020
પશ્ચિમ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 60,020

આંધ્રપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 07 જૂન 2023 72,060
ચિત્તૂર 07 જૂન 2023 72,060
પૂર્વ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 72,060
ગુંટુર 07 જૂન 2023 72,060
કડપા 07 જૂન 2023 72,060
કુર્નૂલ 07 જૂન 2023 72,060
માચિલીપટ્ટનમ્ 07 જૂન 2023 72,060
નેલ્લોર 07 જૂન 2023 72,060
પ્રકસમ 07 જૂન 2023 72,060
શ્રીકાકુલમ 07 જૂન 2023 72,060
વિશાખાપટ્ટનમ્ 07 જૂન 2023 72,060
વિજિયનગરમ 07 જૂન 2023 72,060
પશ્ચિમ ગોદાવરી 07 જૂન 2023 72,060