આંધ્રપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

આંધ્રપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 16 જુલાઈ 2024 73,770
ચિત્તૂર 16 જુલાઈ 2024 73,770
પૂર્વ ગોદાવરી 16 જુલાઈ 2024 73,770
ગુંટુર 16 જુલાઈ 2024 73,770
કડપા 16 જુલાઈ 2024 73,770
કુર્નૂલ 16 જુલાઈ 2024 73,770
માચિલીપટ્ટનમ્ 16 જુલાઈ 2024 73,770
નેલ્લોર 16 જુલાઈ 2024 73,770
પ્રકસમ 16 જુલાઈ 2024 73,770
શ્રીકાકુલમ 16 જુલાઈ 2024 73,770
વિશાખાપટ્ટનમ્ 16 જુલાઈ 2024 73,770
વિજિયનગરમ 16 જુલાઈ 2024 73,770
પશ્ચિમ ગોદાવરી 16 જુલાઈ 2024 73,770

આંધ્રપ્રદેશ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 16 જુલાઈ 2024 92,790
ચિત્તૂર 16 જુલાઈ 2024 92,790
પૂર્વ ગોદાવરી 16 જુલાઈ 2024 92,790
ગુંટુર 16 જુલાઈ 2024 92,790
કડપા 16 જુલાઈ 2024 92,790
કુર્નૂલ 16 જુલાઈ 2024 92,790
માચિલીપટ્ટનમ્ 16 જુલાઈ 2024 92,790
નેલ્લોર 16 જુલાઈ 2024 92,790
પ્રકસમ 16 જુલાઈ 2024 92,790
શ્રીકાકુલમ 16 જુલાઈ 2024 92,790
વિશાખાપટ્ટનમ્ 16 જુલાઈ 2024 92,790
વિજિયનગરમ 16 જુલાઈ 2024 92,790
પશ્ચિમ ગોદાવરી 16 જુલાઈ 2024 92,790