મુઝફ્ફરપુર, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,080
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,080 +120.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 58,960 -550.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,510 +150.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,360 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,350 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,110 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,110 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,100 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,670 -20.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,690 -40.00
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,510
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,670
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,135
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,450
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,080
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,270
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,925
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,300
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,410
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,980
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,230
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,191
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,230
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 59,980
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,140
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,110
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,100
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,140
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,220
મુઝફ્ફરપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,160.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,160 +250.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 72,910 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,050 +670.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,380 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,380 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 71,950 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 71,950 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 71,940 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,680 -500.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,180 -480.00
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,790
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,680
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,465
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,780
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,160
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,360
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,850
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,025
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,010
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,360
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,370
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,880
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,571
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,880
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,450
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 73,930
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,250
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,406
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,660
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 69,870
મુઝફ્ફરપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ