મુઝફ્ફરપુર, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : સોનાનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
49,890
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,890 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,450 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,260 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,530 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,520 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,520 -590.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,110 +590.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 49,520 +200.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 49,320 -80.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 49,400 -30.00
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,690
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,260
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 49,970
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,080
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 49,890
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,620
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,770
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,731
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,420
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,770
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,320
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,470
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,959
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,670
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,470
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,890
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,340
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,048
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,020
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,890
મુઝફ્ફરપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : ચાંદીનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
56,410.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,410 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,310 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,190 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,150 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,140 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,140 -1,730.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 57,870 +690.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 57,180 +970.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 56,210 -300.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 56,510 -60.00
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,870
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,330
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,329
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,330
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 56,410
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,400
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 53,990
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,901
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,300
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,000
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,830
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,650
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 57,978
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,670
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,670
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,760
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,410
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,443
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,530
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,410
મુઝફ્ફરપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ