મુઝફ્ફરપુર, બિહાર : સોના અને ચાંદીના ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : સોનાનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
48,590
+230.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 48,360 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,370 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,290 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,010 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,280 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,130 +20.00
11 ઓક્ટોબર 2021 48,110 +210.00
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,010
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,350
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,127
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,380
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 48,360
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,610
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,630
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,686
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,200
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,630
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,390
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,940
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,265
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,390
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,240
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,510
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,910
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,830
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,910
મુઝફ્ફરપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,390
મુઝફ્ફરપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

મુઝફ્ફરપુર : ચાંદીનો દર

આજે 21 ઓક્ટોબર 2021
67,110.00
+1,180.00
તારીખ કિંમત બદલો
20 ઓક્ટોબર 2021 65,930 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,720 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,720 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,330 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,000 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,160 -60.00
11 ઓક્ટોબર 2021 63,220 +560.00
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 65,930
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,980
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,103
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 60,980
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (20 ઓક્ટોબર) 65,930
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,790
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,720
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,700
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,360
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,720
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,760
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,130
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,467
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,760
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,470
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,800
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,570
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 69,949
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,700
મુઝફ્ફરપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,760
મુઝફ્ફરપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ