સતના, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સતના : સોનાનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
49,970
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970 +440.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 49,530 +190.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 49,340 -270.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 49,610 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 49,600 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 49,600 -590.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 50,190 +590.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 49,600 +200.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 49,400 -80.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 49,480 -30.00
સતના સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,770
સતના સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,340
સતના સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,050
સતના સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,160
સતના સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 49,970
સતના સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,700
સતના સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,850
સતના સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,814
સતના સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,500
સતના સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,850
સતના સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,400
સતના સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
સતના સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,039
સતના સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,750
સતના સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,550
સતના સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
સતના સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,420
સતના સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,128
સતના સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,100
સતના સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,970
સતના - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સતના : ચાંદીનો દર

29 સપ્ટેમ્બર 2022
56,500.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500 +1,100.00
27 સપ્ટેમ્બર 2022 55,400 +120.00
26 સપ્ટેમ્બર 2022 55,280 -960.00
25 સપ્ટેમ્બર 2022 56,240 +10.00
24 સપ્ટેમ્બર 2022 56,230 +0.00
23 સપ્ટેમ્બર 2022 56,230 -1,730.00
22 સપ્ટેમ્બર 2022 57,960 +690.00
21 સપ્ટેમ્બર 2022 57,270 +970.00
20 સપ્ટેમ્બર 2022 56,300 -300.00
19 સપ્ટેમ્બર 2022 56,600 -60.00
સતના ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,960
સતના ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,410
સતના ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,417
સતના ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,410
સતના ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (28 સપ્ટેમ્બર) 56,500
સતના ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
સતના ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,080
સતના ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,992
સતના ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,400
સતના ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,080
સતના ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,920
સતના ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,740
સતના ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,069
સતના ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,760
સતના ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,760
સતના ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,860
સતના ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,510
સતના ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,539
સતના ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,620
સતના ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,510
સતના - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ