કેરળ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કેરળ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
એર્નાકુલમ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
ઇડુક્કી 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
કન્નુર 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
કસરગોદ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
કોલ્લમ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
કોટ્ટાયમ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
કોઝિકોડ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
મલપ્પુરમ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
પલક્કડ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
પઠાણથિત્તા 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
તિરુવનંતપુરમ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
થ્રિસુર 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460
વાયનાડ 18 ઓક્ટોબર 2021 48,460

કેરળ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
એર્નાકુલમ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
ઇડુક્કી 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
કન્નુર 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
કસરગોદ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
કોલ્લમ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
કોટ્ટાયમ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
કોઝિકોડ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
મલપ્પુરમ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
પલક્કડ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
પઠાણથિત્તા 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
તિરુવનંતપુરમ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
થ્રિસુર 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950
વાયનાડ 18 ઓક્ટોબર 2021 64,950