કેરળ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કેરળ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 06 જુલાઈ 2022 53,500
એર્નાકુલમ 06 જુલાઈ 2022 53,500
ઇડુક્કી 06 જુલાઈ 2022 53,500
કન્નુર 06 જુલાઈ 2022 53,500
કસરગોદ 06 જુલાઈ 2022 53,500
કોલ્લમ 06 જુલાઈ 2022 53,500
કોટ્ટાયમ 06 જુલાઈ 2022 53,500
કોઝિકોડ 06 જુલાઈ 2022 53,500
મલપ્પુરમ 06 જુલાઈ 2022 53,500
પલક્કડ 06 જુલાઈ 2022 53,500
પઠાણથિત્તા 06 જુલાઈ 2022 53,500
તિરુવનંતપુરમ 06 જુલાઈ 2022 53,500
થ્રિસુર 06 જુલાઈ 2022 53,500
વાયનાડ 06 જુલાઈ 2022 53,500

કેરળ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 06 જુલાઈ 2022 60,040
એર્નાકુલમ 06 જુલાઈ 2022 60,040
ઇડુક્કી 06 જુલાઈ 2022 60,040
કન્નુર 06 જુલાઈ 2022 60,040
કસરગોદ 06 જુલાઈ 2022 60,040
કોલ્લમ 06 જુલાઈ 2022 60,040
કોટ્ટાયમ 06 જુલાઈ 2022 60,040
કોઝિકોડ 06 જુલાઈ 2022 60,040
મલપ્પુરમ 06 જુલાઈ 2022 60,040
પલક્કડ 06 જુલાઈ 2022 60,040
પઠાણથિત્તા 06 જુલાઈ 2022 60,040
તિરુવનંતપુરમ 06 જુલાઈ 2022 60,040
થ્રિસુર 06 જુલાઈ 2022 60,040
વાયનાડ 06 જુલાઈ 2022 60,040