કેરળ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

કેરળ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
એર્નાકુલમ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
ઇડુક્કી 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
કન્નુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
કસરગોદ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
કોલ્લમ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
કોટ્ટાયમ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
કોઝિકોડ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
મલપ્પુરમ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
પલક્કડ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
પઠાણથિત્તા 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
તિરુવનંતપુરમ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
થ્રિસુર 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460
વાયનાડ 02 ડિસેમ્બર 2023 63,460

કેરળ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલપ્પુઝા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
એર્નાકુલમ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
ઇડુક્કી 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
કન્નુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
કસરગોદ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
કોલ્લમ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
કોટ્ટાયમ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
કોઝિકોડ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
મલપ્પુરમ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
પલક્કડ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
પઠાણથિત્તા 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
તિરુવનંતપુરમ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
થ્રિસુર 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910
વાયનાડ 02 ડિસેમ્બર 2023 77,910