ગોડ્ડા, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગોડ્ડા : સોનાનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
52,580
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 52,580 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,570 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,300 +90.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,210 -30.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,240 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,240 +400.00
07 .ગસ્ટ 2022 51,840 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 51,830 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 51,830 -310.00
04 .ગસ્ટ 2022 52,140 -520.00
ગોડ્ડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,660
ગોડ્ડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,460
ગોડ્ડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,112
ગોડ્ડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,460
ગોડ્ડા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 52,580
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,360
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,510
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,999
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,710
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,510
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,930
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,380
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,088
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,060
ગોડ્ડા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,930
ગોડ્ડા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
ગોડ્ડા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,050
ગોડ્ડા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,922
ગોડ્ડા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,480
ગોડ્ડા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,120
ગોડ્ડા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગોડ્ડા : ચાંદીનો દર

14 .ગસ્ટ 2022
59,440.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
13 .ગસ્ટ 2022 59,440 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,430 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,480 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,050 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,170 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,170 +1,670.00
07 .ગસ્ટ 2022 57,500 +10.00
06 .ગસ્ટ 2022 57,490 +0.00
05 .ગસ્ટ 2022 57,490 -610.00
04 .ગસ્ટ 2022 58,100 +360.00
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,440
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,490
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,384
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,350
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (13 .ગસ્ટ) 59,440
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,870
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,700
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,022
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,710
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,720
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,810
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,460
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,491
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,570
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,460
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,430
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,140
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,924
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,430
ગોડ્ડા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,350
ગોડ્ડા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ