હોશિયારપુર, પંજાબ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

હોશિયારપુર : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,740
+230.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,510 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,850 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,570 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,570 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,560 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,560 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,290 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,190 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,230 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,220 +400.00
હોશિયારપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,650
હોશિયારપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
હોશિયારપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,104
હોશિયારપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,450
હોશિયારપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,510
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,986
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,490
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
હોશિયારપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
હોશિયારપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
હોશિયારપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
હોશિયારપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,909
હોશિયારપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
હોશિયારપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,110
હોશિયારપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

હોશિયારપુર : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,180.00
+160.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,020 -830.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,850 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,430 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,430 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,420 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,420 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,470 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,040 -110.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,150 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,150 +1,670.00
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,430
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,020
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,384
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,340
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,020
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,860
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,680
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,009
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,700
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,420
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,130
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,910
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,420
હોશિયારપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,330
હોશિયારપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ