માલદા, પશ્ચિમ બંગાળ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

માલદા : સોનાનો દર

05 ડિસેમ્બર 2023
62,510
+270.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 ડિસેમ્બર 2023 62,240 -960.00
03 ડિસેમ્બર 2023 63,200 +10.00
02 ડિસેમ્બર 2023 63,190 +0.00
01 ડિસેમ્બર 2023 63,190 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,460 -320.00
29 નવેમ્બર 2023 62,780 +340.00
28 નવેમ્બર 2023 62,440 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,490 +0.00
26 નવેમ્બર 2023 61,490 +10.00
25 નવેમ્બર 2023 61,480 +0.00
માલદા સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,200
માલદા સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 62,240
માલદા સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 62,955
માલદા સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,190
માલદા સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (04 ડિસેમ્બર) 62,240
માલદા સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,780
માલદા સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,690
માલદા સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 60,893
માલદા સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,790
માલદા સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,460
માલદા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,250
માલદા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,470
માલદા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,118
માલદા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,430
માલદા સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 60,910
માલદા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,470
માલદા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,220
માલદા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,835
માલદા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,400
માલદા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,420
માલદા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

માલદા : ચાંદીનો દર

05 ડિસેમ્બર 2023
75,820.00
+40.00
તારીખ કિંમત બદલો
04 ડિસેમ્બર 2023 75,780 -1,810.00
03 ડિસેમ્બર 2023 77,590 +10.00
02 ડિસેમ્બર 2023 77,580 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 77,570 +410.00
30 નવેમ્બર 2023 77,160 +1,140.00
29 નવેમ્બર 2023 76,020 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,350 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,060 +10.00
26 નવેમ્બર 2023 74,050 +0.00
25 નવેમ્બર 2023 74,050 +10.00
માલદા ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,590
માલદા ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 75,780
માલદા ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 77,130
માલદા ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,570
માલદા ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (04 ડિસેમ્બર) 75,780
માલદા ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,160
માલદા ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,010
માલદા ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,581
માલદા ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,290
માલદા ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,160
માલદા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 72,850
માલદા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,630
માલદા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,501
માલદા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,690
માલદા ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,640
માલદા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,730
માલદા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,680
માલદા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,080
માલદા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,720
માલદા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,680
માલદા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ