ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540
બેલોનિયા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540
ધલાઈ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540
ધર્મનગર 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540
ગોમતી 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540
ખોવાઈ 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540
સિપહિજળા 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540
ઉનાકોટી 19 ઓક્ટોબર 2021 48,540

ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050
બેલોનિયા 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050
ધલાઈ 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050
ધર્મનગર 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050
ગોમતી 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050
ખોવાઈ 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050
સિપહિજળા 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050
ઉનાકોટી 19 ઓક્ટોબર 2021 65,050