ત્રિપુરા : સોના અને ચાંદીના ભાવ, ત્રિપુરા સોનાના દરો, ત્રિપુરા ચાંદીના દરો

ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 20 મે 2022 51,970
બેલોનિયા 20 મે 2022 51,970
ધલાઈ 20 મે 2022 51,970
ધર્મનગર 20 મે 2022 51,970
ગોમતી 20 મે 2022 51,970
ખોવાઈ 20 મે 2022 51,970
સિપહિજળા 20 મે 2022 51,970
ઉનાકોટી 20 મે 2022 51,970

ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 20 મે 2022 63,300
બેલોનિયા 20 મે 2022 63,300
ધલાઈ 20 મે 2022 63,300
ધર્મનગર 20 મે 2022 63,300
ગોમતી 20 મે 2022 63,300
ખોવાઈ 20 મે 2022 63,300
સિપહિજળા 20 મે 2022 63,300
ઉનાકોટી 20 મે 2022 63,300