ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 31 કુચ 2023 60,100
બેલોનિયા 31 કુચ 2023 60,100
ધલાઈ 31 કુચ 2023 60,100
ધર્મનગર 31 કુચ 2023 60,100
ગોમતી 31 કુચ 2023 60,100
ખોવાઈ 31 કુચ 2023 60,100
સિપહિજળા 31 કુચ 2023 60,100
ઉનાકોટી 31 કુચ 2023 60,100

ત્રિપુરા : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગરતલા 31 કુચ 2023 72,250
બેલોનિયા 31 કુચ 2023 72,250
ધલાઈ 31 કુચ 2023 72,250
ધર્મનગર 31 કુચ 2023 72,250
ગોમતી 31 કુચ 2023 72,250
ખોવાઈ 31 કુચ 2023 72,250
સિપહિજળા 31 કુચ 2023 72,250
ઉનાકોટી 31 કુચ 2023 72,250