ટીનસુકિયા, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ટીનસુકિયા : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,790
+170.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,620 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,960 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,680 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,680 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,670 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,670 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,400 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,300 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,340 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,330 +400.00
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,760
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,550
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,214
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,550
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,620
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,450
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,600
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,093
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,810
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,600
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,020
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,480
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,184
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,150
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,020
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,080
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,150
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,015
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,570
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,220
ટીનસુકિયા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ટીનસુકિયા : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,190.00
+50.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,140 -840.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,980 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,560 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,550 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,550 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,540 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,590 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,160 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,280 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,270 +1,670.00
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,560
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,140
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,507
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,460
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,140
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,980
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,800
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,128
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,820
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,820
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,930
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,570
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,603
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,690
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,570
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,550
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,250
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,039
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,550
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,460
ટીનસુકિયા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ