ટીનસુકિયા, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ટીનસુકિયા : સોનાનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
59,240
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 59,240 +130.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 59,110 -560.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 59,670 +160.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 59,510 +0.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 59,510 +240.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 59,270 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 59,270 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 59,260 +430.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 58,830 -20.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 58,850 -30.00
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,670
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,830
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 59,292
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,610
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 59,240
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,650
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,420
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 59,081
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 59,460
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 59,570
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,140
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,380
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,348
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 58,380
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 60,140
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 60,300
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,260
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 59,267
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 60,300
ટીનસુકિયા સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 58,380
ટીનસુકિયા - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ટીનસુકિયા : ચાંદીનો દર

23 સપ્ટેમ્બર 2023
73,360.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 સપ્ટેમ્બર 2023 73,360 +260.00
21 સપ્ટેમ્બર 2023 73,100 -140.00
20 સપ્ટેમ્બર 2023 73,240 +660.00
19 સપ્ટેમ્બર 2023 72,580 +10.00
18 સપ્ટેમ્બર 2023 72,570 +430.00
17 સપ્ટેમ્બર 2023 72,140 +0.00
16 સપ્ટેમ્બર 2023 72,140 +10.00
15 સપ્ટેમ્બર 2023 72,130 +1,260.00
14 સપ્ટેમ્બર 2023 70,870 -500.00
13 સપ્ટેમ્બર 2023 71,370 -480.00
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,990
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,870
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,658
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,980
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (22 સપ્ટેમ્બર) 73,360
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 75,560
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,030
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 72,217
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 74,210
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 75,560
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 76,570
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,060
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 73,767
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 70,060
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 75,650
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 74,130
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 68,430
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 71,595
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 72,850
ટીનસુકિયા ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 70,060
ટીનસુકિયા - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ