સિઓની, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

સિઓની : સોનાનો દર

29 નવેમ્બર 2022
52,370
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 52,370 -400.00
27 નવેમ્બર 2022 52,770 +10.00
26 નવેમ્બર 2022 52,760 +0.00
25 નવેમ્બર 2022 52,760 -140.00
24 નવેમ્બર 2022 52,900 +220.00
23 નવેમ્બર 2022 52,680 +190.00
22 નવેમ્બર 2022 52,490 -10.00
21 નવેમ્બર 2022 52,500 -350.00
20 નવેમ્બર 2022 52,850 +10.00
19 નવેમ્બર 2022 52,840 +0.00
સિઓની સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 53,240
સિઓની સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,290
સિઓની સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 52,168
સિઓની સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 50,640
સિઓની સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 52,370
સિઓની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 52,020
સિઓની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,190
સિઓની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 50,842
સિઓની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 50,220
સિઓની સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 50,440
સિઓની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 50,770
સિઓની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 49,340
સિઓની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 50,058
સિઓની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 50,160
સિઓની સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 50,210
સિઓની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,700
સિઓની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 50,850
સિઓની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 51,814
સિઓની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,500
સિઓની સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 50,850
સિઓની - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

સિઓની : ચાંદીનો દર

29 નવેમ્બર 2022
61,070.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
28 નવેમ્બર 2022 61,070 -940.00
27 નવેમ્બર 2022 62,010 +0.00
26 નવેમ્બર 2022 62,010 +10.00
25 નવેમ્બર 2022 62,000 -230.00
24 નવેમ્બર 2022 62,230 +340.00
23 નવેમ્બર 2022 61,890 +690.00
22 નવેમ્બર 2022 61,200 +300.00
21 નવેમ્બર 2022 60,900 -260.00
20 નવેમ્બર 2022 61,160 +10.00
19 નવેમ્બર 2022 61,150 +0.00
સિઓની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,700
સિઓની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,490
સિઓની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,266
સિઓની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 59,020
સિઓની ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (28 નવેમ્બર) 61,070
સિઓની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,860
સિઓની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,340
સિઓની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 58,102
સિઓની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 56,860
સિઓની ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 57,810
સિઓની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 57,960
સિઓની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,410
સિઓની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 55,486
સિઓની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 52,410
સિઓની ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 56,850
સિઓની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,500
સિઓની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 54,080
સિઓની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 56,992
સિઓની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,400
સિઓની ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 54,080
સિઓની - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ