પોરબંદર, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પોરબંદર : સોનાનો દર

07 ડિસેમ્બર 2023
62,380
-30.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 ડિસેમ્બર 2023 62,410 +180.00
05 ડિસેમ્બર 2023 62,230 -180.00
04 ડિસેમ્બર 2023 62,410 -950.00
03 ડિસેમ્બર 2023 63,360 +0.00
02 ડિસેમ્બર 2023 63,360 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 63,350 +730.00
30 નવેમ્બર 2023 62,620 -330.00
29 નવેમ્બર 2023 62,950 +350.00
28 નવેમ્બર 2023 62,600 +950.00
27 નવેમ્બર 2023 61,650 +0.00
પોરબંદર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 63,360
પોરબંદર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 62,230
પોરબંદર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 62,853
પોરબંદર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 63,350
પોરબંદર સોનાનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (06 ડિસેમ્બર) 62,410
પોરબંદર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 62,950
પોરબંદર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,850
પોરબંદર સોનાનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 61,054
પોરબંદર સોનાનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 60,950
પોરબંદર સોનાનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 62,620
પોરબંદર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 61,410
પોરબંદર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 56,620
પોરબંદર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 59,275
પોરબંદર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 57,580
પોરબંદર સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 61,070
પોરબંદર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 59,620
પોરબંદર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,370
પોરબંદર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 58,986
પોરબંદર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 59,560
પોરબંદર સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 57,570
પોરબંદર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પોરબંદર : ચાંદીનો દર

07 ડિસેમ્બર 2023
74,360.00
-260.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 ડિસેમ્બર 2023 74,620 -600.00
05 ડિસેમ્બર 2023 75,220 -760.00
04 ડિસેમ્બર 2023 75,980 -1,810.00
03 ડિસેમ્બર 2023 77,790 +0.00
02 ડિસેમ્બર 2023 77,790 +10.00
01 ડિસેમ્બર 2023 77,780 +410.00
30 નવેમ્બર 2023 77,370 +1,150.00
29 નવેમ્બર 2023 76,220 +670.00
28 નવેમ્બર 2023 75,550 +1,290.00
27 નવેમ્બર 2023 74,260 +10.00
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,790
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 74,620
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 76,530
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 ડિસેમ્બર) 77,780
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ડિસેમ્બર : બંધ ભાવ (06 ડિસેમ્બર) 74,620
પોરબંદર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 77,370
પોરબંદર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,190
પોરબંદર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,774
પોરબંદર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 નવેમ્બર) 71,480
પોરબંદર ચાંદીનો દર - નવેમ્બર : બંધ ભાવ (30 નવેમ્બર) 77,370
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 73,040
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 66,810
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 70,688
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 69,870
પોરબંદર ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (31 ઓક્ટોબર) 71,830
પોરબંદર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 74,930
પોરબંદર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 69,860
પોરબંદર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 72,272
પોરબંદર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 74,920
પોરબંદર ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 69,870
પોરબંદર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ