પંજાબ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પંજાબ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 03 જુલાઈ 2022 51,700
બાર્નાલા 03 જુલાઈ 2022 51,700
બાથિંડા 03 જુલાઈ 2022 51,700
ફરીદકોટ 03 જુલાઈ 2022 51,700
ફતેહગgarh સાહિબ 03 જુલાઈ 2022 51,700
ફાજિલકા 03 જુલાઈ 2022 51,700
ફિરોઝપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
ગુરદાસપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
હોશિયારપુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
જલંધર 03 જુલાઈ 2022 51,700
કપુરથલા 03 જુલાઈ 2022 51,700
લુધિયાણા 03 જુલાઈ 2022 51,700
માણસા 03 જુલાઈ 2022 51,700
મોગા 03 જુલાઈ 2022 51,700
મુકતસર 03 જુલાઈ 2022 51,700
પઠાણકોટ 03 જુલાઈ 2022 51,700
પટિયાલા 03 જુલાઈ 2022 51,700
રૂપનગર 03 જુલાઈ 2022 51,700
સંગ્રુર 03 જુલાઈ 2022 51,700
સાસ નગર 03 જુલાઈ 2022 51,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 03 જુલાઈ 2022 51,700
તરણ તરણ 03 જુલાઈ 2022 51,700

પંજાબ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 03 જુલાઈ 2022 59,700
બાર્નાલા 03 જુલાઈ 2022 59,700
બાથિંડા 03 જુલાઈ 2022 59,700
ફરીદકોટ 03 જુલાઈ 2022 59,700
ફતેહગgarh સાહિબ 03 જુલાઈ 2022 59,700
ફાજિલકા 03 જુલાઈ 2022 59,700
ફિરોઝપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
ગુરદાસપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
હોશિયારપુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
જલંધર 03 જુલાઈ 2022 59,700
કપુરથલા 03 જુલાઈ 2022 59,700
લુધિયાણા 03 જુલાઈ 2022 59,700
માણસા 03 જુલાઈ 2022 59,700
મોગા 03 જુલાઈ 2022 59,700
મુકતસર 03 જુલાઈ 2022 59,700
પઠાણકોટ 03 જુલાઈ 2022 59,700
પટિયાલા 03 જુલાઈ 2022 59,700
રૂપનગર 03 જુલાઈ 2022 59,700
સંગ્રુર 03 જુલાઈ 2022 59,700
સાસ નગર 03 જુલાઈ 2022 59,700
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 03 જુલાઈ 2022 59,700
તરણ તરણ 03 જુલાઈ 2022 59,700