પંજાબ : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પંજાબ : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
બાર્નાલા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
બાથિંડા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
ફરીદકોટ 24 એપ્રિલ 2024 71,050
ફતેહગgarh સાહિબ 24 એપ્રિલ 2024 71,050
ફાજિલકા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
ફિરોઝપુર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
ગુરદાસપુર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
હોશિયારપુર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
જલંધર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
કપુરથલા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
લુધિયાણા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
માણસા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
મોગા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
મુકતસર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
પઠાણકોટ 24 એપ્રિલ 2024 71,050
પટિયાલા 24 એપ્રિલ 2024 71,050
રૂપનગર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
સંગ્રુર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
સાસ નગર 24 એપ્રિલ 2024 71,050
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 24 એપ્રિલ 2024 71,050
તરણ તરણ 24 એપ્રિલ 2024 71,050

પંજાબ : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
બાર્નાલા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
બાથિંડા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
ફરીદકોટ 24 એપ્રિલ 2024 80,910
ફતેહગgarh સાહિબ 24 એપ્રિલ 2024 80,910
ફાજિલકા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
ફિરોઝપુર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
ગુરદાસપુર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
હોશિયારપુર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
જલંધર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
કપુરથલા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
લુધિયાણા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
માણસા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
મોગા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
મુકતસર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
પઠાણકોટ 24 એપ્રિલ 2024 80,910
પટિયાલા 24 એપ્રિલ 2024 80,910
રૂપનગર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
સંગ્રુર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
સાસ નગર 24 એપ્રિલ 2024 80,910
શ્રી ભગતસિંહ એન.જી.આર. 24 એપ્રિલ 2024 80,910
તરણ તરણ 24 એપ્રિલ 2024 80,910