ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 22 કુચ 2023 58,740
અમરેલી 22 કુચ 2023 58,740
આનંદ 22 કુચ 2023 58,740
અરવલ્લી 22 કુચ 2023 58,740
ભરૂચ 22 કુચ 2023 58,740
ભાવનગર 22 કુચ 2023 58,740
બોટાદ 22 કુચ 2023 58,740
છોટા ઉદેપુર 22 કુચ 2023 58,740
દાહોદ 22 કુચ 2023 58,740
દેવભૂમિ દ્વારકા 22 કુચ 2023 58,740
ગાંધી નગર 22 કુચ 2023 58,740
ગીર સોમનાથ 22 કુચ 2023 58,740
હિંમતનગર 22 કુચ 2023 58,740
જામનગર 22 કુચ 2023 58,740
જુનાગઢ 22 કુચ 2023 58,740
ખેડા 22 કુચ 2023 58,740
કચ્છ 22 કુચ 2023 58,740
મહીસાગર 22 કુચ 2023 58,740
મહેસાણા 22 કુચ 2023 58,740
મોરબી 22 કુચ 2023 58,740
નર્મદા 22 કુચ 2023 58,740
નવસારી 22 કુચ 2023 58,740
પાલનપુર 22 કુચ 2023 58,740
પંચ મહેલ 22 કુચ 2023 58,740
પાટણ 22 કુચ 2023 58,740
પોરબંદર 22 કુચ 2023 58,740
રાજકોટ 22 કુચ 2023 58,740
સુરત 22 કુચ 2023 58,740
સુરેન્દ્રનગર 22 કુચ 2023 58,740
તાપી 22 કુચ 2023 58,740
ડાંગ્સ 22 કુચ 2023 58,740
વડોદરા 22 કુચ 2023 58,740
વલસાડ 22 કુચ 2023 58,740

ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 22 કુચ 2023 68,680
અમરેલી 22 કુચ 2023 68,680
આનંદ 22 કુચ 2023 68,680
અરવલ્લી 22 કુચ 2023 68,680
ભરૂચ 22 કુચ 2023 68,680
ભાવનગર 22 કુચ 2023 68,680
બોટાદ 22 કુચ 2023 68,680
છોટા ઉદેપુર 22 કુચ 2023 68,680
દાહોદ 22 કુચ 2023 68,680
દેવભૂમિ દ્વારકા 22 કુચ 2023 68,680
ગાંધી નગર 22 કુચ 2023 68,680
ગીર સોમનાથ 22 કુચ 2023 68,680
હિંમતનગર 22 કુચ 2023 68,680
જામનગર 22 કુચ 2023 68,680
જુનાગઢ 22 કુચ 2023 68,680
ખેડા 22 કુચ 2023 68,680
કચ્છ 22 કુચ 2023 68,680
મહીસાગર 22 કુચ 2023 68,680
મહેસાણા 22 કુચ 2023 68,680
મોરબી 22 કુચ 2023 68,680
નર્મદા 22 કુચ 2023 68,680
નવસારી 22 કુચ 2023 68,680
પાલનપુર 22 કુચ 2023 68,680
પંચ મહેલ 22 કુચ 2023 68,680
પાટણ 22 કુચ 2023 68,680
પોરબંદર 22 કુચ 2023 68,680
રાજકોટ 22 કુચ 2023 68,680
સુરત 22 કુચ 2023 68,680
સુરેન્દ્રનગર 22 કુચ 2023 68,680
તાપી 22 કુચ 2023 68,680
ડાંગ્સ 22 કુચ 2023 68,680
વડોદરા 22 કુચ 2023 68,680
વલસાડ 22 કુચ 2023 68,680