ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 16 જુલાઈ 2024 73,750
અમરેલી 16 જુલાઈ 2024 73,750
આનંદ 16 જુલાઈ 2024 73,750
અરવલ્લી 16 જુલાઈ 2024 73,750
ભરૂચ 16 જુલાઈ 2024 73,750
ભાવનગર 16 જુલાઈ 2024 73,750
બોટાદ 16 જુલાઈ 2024 73,750
છોટા ઉદેપુર 16 જુલાઈ 2024 73,750
દાહોદ 16 જુલાઈ 2024 73,750
દેવભૂમિ દ્વારકા 16 જુલાઈ 2024 73,750
ગાંધી નગર 16 જુલાઈ 2024 73,750
ગીર સોમનાથ 16 જુલાઈ 2024 73,750
હિંમતનગર 16 જુલાઈ 2024 73,750
જામનગર 16 જુલાઈ 2024 73,750
જુનાગઢ 16 જુલાઈ 2024 73,750
ખેડા 16 જુલાઈ 2024 73,750
કચ્છ 16 જુલાઈ 2024 73,750
મહીસાગર 16 જુલાઈ 2024 73,750
મહેસાણા 16 જુલાઈ 2024 73,750
મોરબી 16 જુલાઈ 2024 73,750
નર્મદા 16 જુલાઈ 2024 73,750
નવસારી 16 જુલાઈ 2024 73,750
પાલનપુર 16 જુલાઈ 2024 73,750
પંચ મહેલ 16 જુલાઈ 2024 73,750
પાટણ 16 જુલાઈ 2024 73,750
પોરબંદર 16 જુલાઈ 2024 73,750
રાજકોટ 16 જુલાઈ 2024 73,750
સુરત 16 જુલાઈ 2024 73,750
સુરેન્દ્રનગર 16 જુલાઈ 2024 73,750
તાપી 16 જુલાઈ 2024 73,750
ડાંગ્સ 16 જુલાઈ 2024 73,750
વડોદરા 16 જુલાઈ 2024 73,750
વલસાડ 16 જુલાઈ 2024 73,750

ગુજરાત : બધા શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 16 જુલાઈ 2024 92,760
અમરેલી 16 જુલાઈ 2024 92,760
આનંદ 16 જુલાઈ 2024 92,760
અરવલ્લી 16 જુલાઈ 2024 92,760
ભરૂચ 16 જુલાઈ 2024 92,760
ભાવનગર 16 જુલાઈ 2024 92,760
બોટાદ 16 જુલાઈ 2024 92,760
છોટા ઉદેપુર 16 જુલાઈ 2024 92,760
દાહોદ 16 જુલાઈ 2024 92,760
દેવભૂમિ દ્વારકા 16 જુલાઈ 2024 92,760
ગાંધી નગર 16 જુલાઈ 2024 92,760
ગીર સોમનાથ 16 જુલાઈ 2024 92,760
હિંમતનગર 16 જુલાઈ 2024 92,760
જામનગર 16 જુલાઈ 2024 92,760
જુનાગઢ 16 જુલાઈ 2024 92,760
ખેડા 16 જુલાઈ 2024 92,760
કચ્છ 16 જુલાઈ 2024 92,760
મહીસાગર 16 જુલાઈ 2024 92,760
મહેસાણા 16 જુલાઈ 2024 92,760
મોરબી 16 જુલાઈ 2024 92,760
નર્મદા 16 જુલાઈ 2024 92,760
નવસારી 16 જુલાઈ 2024 92,760
પાલનપુર 16 જુલાઈ 2024 92,760
પંચ મહેલ 16 જુલાઈ 2024 92,760
પાટણ 16 જુલાઈ 2024 92,760
પોરબંદર 16 જુલાઈ 2024 92,760
રાજકોટ 16 જુલાઈ 2024 92,760
સુરત 16 જુલાઈ 2024 92,760
સુરેન્દ્રનગર 16 જુલાઈ 2024 92,760
તાપી 16 જુલાઈ 2024 92,760
ડાંગ્સ 16 જુલાઈ 2024 92,760
વડોદરા 16 જુલાઈ 2024 92,760
વલસાડ 16 જુલાઈ 2024 92,760