ખોવાઈ, ત્રિપુરા : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ખોવાઈ : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
52,010
+250.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,760 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 52,100 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,820 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,820 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,810 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,810 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,540 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,440 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,480 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,470 +400.00
ખોવાઈ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,900
ખોવાઈ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,690
ખોવાઈ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,354
ખોવાઈ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,690
ખોવાઈ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,760
ખોવાઈ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,590
ખોવાઈ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,740
ખોવાઈ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,227
ખોવાઈ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,940
ખોવાઈ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,740
ખોવાઈ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 53,160
ખોવાઈ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,610
ખોવાઈ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,317
ખોવાઈ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,290
ખોવાઈ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 52,160
ખોવાઈ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,210
ખોવાઈ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,280
ખોવાઈ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 52,149
ખોવાઈ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,710
ખોવાઈ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,350
ખોવાઈ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ખોવાઈ : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,530.00
+240.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,290 -840.00
16 .ગસ્ટ 2022 58,130 -1,590.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,720 +10.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,710 +0.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,710 +10.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,700 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,750 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,320 -120.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,440 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,430 +1,670.00
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,720
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,290
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,664
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,610
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,290
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 60,140
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,940
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,277
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,970
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,980
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 64,090
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,730
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,763
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,850
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,730
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,720
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,410
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 63,200
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,720
ખોવાઈ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,630
ખોવાઈ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ