ગુરદાસપુર, પંજાબ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

ગુરદાસપુર : સોનાનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
51,770
+260.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 51,510 -340.00
16 .ગસ્ટ 2022 51,850 -720.00
15 .ગસ્ટ 2022 52,570 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 52,570 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 52,560 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 52,560 +270.00
11 .ગસ્ટ 2022 52,290 +100.00
10 .ગસ્ટ 2022 52,190 -40.00
09 .ગસ્ટ 2022 52,230 +10.00
08 .ગસ્ટ 2022 52,220 +400.00
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 52,650
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,450
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 52,104
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 51,450
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 51,510
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,340
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,490
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 51,986
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,700
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 51,490
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,910
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,370
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,076
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,050
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,920
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 52,970
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,040
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,909
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,460
ગુરદાસપુર સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,110
ગુરદાસપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

ગુરદાસપુર : ચાંદીનો દર

18 .ગસ્ટ 2022
57,260.00
+240.00
તારીખ કિંમત બદલો
17 .ગસ્ટ 2022 57,020 -830.00
16 .ગસ્ટ 2022 57,850 -1,580.00
15 .ગસ્ટ 2022 59,430 +0.00
14 .ગસ્ટ 2022 59,430 +10.00
13 .ગસ્ટ 2022 59,420 +0.00
12 .ગસ્ટ 2022 59,420 +950.00
11 .ગસ્ટ 2022 58,470 -570.00
10 .ગસ્ટ 2022 59,040 -110.00
09 .ગસ્ટ 2022 59,150 +0.00
08 .ગસ્ટ 2022 59,150 +1,670.00
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 59,430
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 57,020
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 58,384
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 58,340
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (17 .ગસ્ટ) 57,020
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,860
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,680
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 58,009
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,700
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 57,700
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,800
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,450
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,475
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,560
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,450
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,420
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,130
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,910
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,420
ગુરદાસપુર ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,330
ગુરદાસપુર - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ