કામરૂપ મેટ્રો, આસામ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

કામરૂપ મેટ્રો : સોનાનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
48,610
-100.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 48,710 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,490 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,500 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,420 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,140 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,140 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,140 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,140 +740.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,400 +150.00
12 ઓક્ટોબર 2021 48,250 +10.00
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,140
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,470
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,275
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,510
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 48,710
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,740
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,750
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,808
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,320
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,750
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,510
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,060
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,388
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,510
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,370
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,640
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 48,040
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,955
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 48,040
કામરૂપ મેટ્રો સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,510
કામરૂપ મેટ્રો - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

કામરૂપ મેટ્રો : ચાંદીનો દર

આજે 22 ઓક્ટોબર 2021
66,670.00
-610.00
તારીખ કિંમત બદલો
21 ઓક્ટોબર 2021 67,280 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 66,100 +1,220.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,880 -10.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,890 +400.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,490 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,490 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,490 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,490 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,160 -160.00
12 ઓક્ટોબર 2021 63,320 -60.00
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,280
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,140
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,455
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,140
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (21 ઓક્ટોબર) 67,280
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,960
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,880
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,864
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,520
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,880
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,940
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,300
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,637
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,940
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,630
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,980
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,740
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,129
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,880
કામરૂપ મેટ્રો ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,940
કામરૂપ મેટ્રો - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ