પશ્ચિમ સિંહભૂમ, ઝારખંડ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પશ્ચિમ સિંહભૂમ : સોનાનો દર

આજે 23 ઓક્ટોબર 2021
48,530
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 ઓક્ટોબર 2021 48,530 -90.00
21 ઓક્ટોબર 2021 48,620 +220.00
20 ઓક્ટોબર 2021 48,400 -10.00
19 ઓક્ટોબર 2021 48,410 +80.00
18 ઓક્ટોબર 2021 48,330 -720.00
17 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 49,050 +730.00
13 ઓક્ટોબર 2021 48,320 +150.00
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 49,050
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,380
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 48,204
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 47,420
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (22 ઓક્ટોબર) 48,530
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 48,650
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,670
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 47,723
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 48,240
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 46,670
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 49,430
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 46,970
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 48,302
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 49,430
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 48,280
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 49,550
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 47,950
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 48,866
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 47,950
પશ્ચિમ સિંહભૂમ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 49,430
પશ્ચિમ સિંહભૂમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પશ્ચિમ સિંહભૂમ : ચાંદીનો દર

આજે 23 ઓક્ટોબર 2021
66,550.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
22 ઓક્ટોબર 2021 66,550 -610.00
21 ઓક્ટોબર 2021 67,160 +1,180.00
20 ઓક્ટોબર 2021 65,980 +1,210.00
19 ઓક્ટોબર 2021 64,770 +0.00
18 ઓક્ટોબર 2021 64,770 +390.00
17 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
16 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
15 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +0.00
14 ઓક્ટોબર 2021 64,380 +1,330.00
13 ઓક્ટોબર 2021 63,050 -160.00
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સૌથી વધુ કિંમત 67,160
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,030
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : સરેરાશ ભાવ 63,490
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : ખુલવાનો ભાવ (01 ઓક્ટોબર) 61,030
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - ઓક્ટોબર : બંધ ભાવ (22 ઓક્ટોબર) 66,550
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સૌથી વધુ કિંમત 66,840
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,770
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : સરેરાશ ભાવ 63,748
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : ખુલવાનો ભાવ (01 સપ્ટેમ્બર) 64,410
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - સપ્ટેમ્બર : બંધ ભાવ (30 સપ્ટેમ્બર) 59,770
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સૌથી વધુ કિંમત 69,820
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,180
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : સરેરાશ ભાવ 65,519
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : ખુલવાનો ભાવ (01 .ગસ્ટ) 69,820
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - .ગસ્ટ : બંધ ભાવ (31 .ગસ્ટ) 64,520
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 71,850
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 67,620
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 70,004
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 69,750
પશ્ચિમ સિંહભૂમ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (31 જુલાઈ) 69,820
પશ્ચિમ સિંહભૂમ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ