આનંદ, ગુજરાત : સોના અને ચાંદીના ભાવ

આનંદ : સોનાનો દર

આજે 07 જુલાઈ 2022
52,570
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જુલાઈ 2022 52,570 -840.00
05 જુલાઈ 2022 53,410 +210.00
04 જુલાઈ 2022 53,200 +1,430.00
03 જુલાઈ 2022 51,770 +0.00
02 જુલાઈ 2022 51,770 +0.00
01 જુલાઈ 2022 51,770 -210.00
30 જૂન 2022 51,980 -100.00
29 જૂન 2022 52,080 +180.00
28 જૂન 2022 51,900 +20.00
27 જૂન 2022 51,880 +30.00
આનંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 53,410
આનંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,770
આનંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 52,415
આનંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 51,770
આનંદ સોનાનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (06 જુલાઈ) 52,570
આનંદ સોનાનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 52,980
આનંદ સોનાનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,440
આનંદ સોનાનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 52,144
આનંદ સોનાનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 52,110
આનંદ સોનાનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 51,980
આનંદ સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 53,040
આનંદ સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 51,110
આનંદ સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 51,977
આનંદ સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 52,530
આનંદ સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 52,180
આનંદ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 54,590
આનંદ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 52,470
આનંદ સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 53,410
આનંદ સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 52,860
આનંદ સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 52,530
આનંદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

આનંદ : ચાંદીનો દર

આજે 07 જુલાઈ 2022
58,270.00
+0.00
તારીખ કિંમત બદલો
06 જુલાઈ 2022 58,270 -1,670.00
05 જુલાઈ 2022 59,940 +770.00
04 જુલાઈ 2022 59,170 -600.00
03 જુલાઈ 2022 59,770 +0.00
02 જુલાઈ 2022 59,770 +0.00
01 જુલાઈ 2022 59,770 -750.00
30 જૂન 2022 60,520 -490.00
29 જૂન 2022 61,010 -420.00
28 જૂન 2022 61,430 +200.00
27 જૂન 2022 61,230 +250.00
આનંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સૌથી વધુ કિંમત 59,940
આનંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 58,270
આનંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : સરેરાશ ભાવ 59,448
આનંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : ખુલવાનો ભાવ (01 જુલાઈ) 59,770
આનંદ ચાંદીનો દર - જુલાઈ : બંધ ભાવ (06 જુલાઈ) 58,270
આનંદ ચાંદીનો દર - જૂન : સૌથી વધુ કિંમત 63,880
આનંદ ચાંદીનો દર - જૂન : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,520
આનંદ ચાંદીનો દર - જૂન : સરેરાશ ભાવ 62,555
આનંદ ચાંદીનો દર - જૂન : ખુલવાનો ભાવ (01 જૂન) 62,640
આનંદ ચાંદીનો દર - જૂન : બંધ ભાવ (30 જૂન) 60,520
આનંદ ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 65,500
આનંદ ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 60,210
આનંદ ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 62,990
આનંદ ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 65,500
આનંદ ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (31 મે) 63,410
આનંદ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 71,710
આનંદ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 65,500
આનંદ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 68,863
આનંદ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 69,160
આનંદ ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 65,500
આનંદ - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ