પન્ના, મધ્યપ્રદેશ : સોના અને ચાંદીના ભાવ

પન્ના : સોનાનો દર

30 મે 2023
60,160
+450.00
તારીખ કિંમત બદલો
29 મે 2023 59,710 +80.00
28 મે 2023 59,630 +0.00
27 મે 2023 59,630 +10.00
26 મે 2023 59,620 -90.00
25 મે 2023 59,710 -380.00
24 મે 2023 60,090 -390.00
23 મે 2023 60,480 -20.00
22 મે 2023 60,500 -120.00
21 મે 2023 60,620 +10.00
20 મે 2023 60,610 +0.00
પન્ના સોનાનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 61,650
પન્ના સોનાનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,620
પન્ના સોનાનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 60,602
પન્ના સોનાનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 60,080
પન્ના સોનાનો દર - મે : બંધ ભાવ (29 મે) 59,710
પન્ના સોનાનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 61,300
પન્ના સોનાનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 59,590
પન્ના સોનાનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 60,310
પન્ના સોનાનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 59,590
પન્ના સોનાનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 60,070
પન્ના સોનાનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 59,830
પન્ના સોનાનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,020
પન્ના સોનાનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 57,847
પન્ના સોનાનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 55,950
પન્ના સોનાનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 59,580
પન્ના સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 57,890
પન્ના સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 55,510
પન્ના સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 56,477
પન્ના સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 57,890
પન્ના સોનાનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 55,920
પન્ના - નજીકનાં બધાં શહેરો : સોનાનો ભાવ

પન્ના : ચાંદીનો દર

30 મે 2023
71,160.00
-90.00
તારીખ કિંમત બદલો
29 મે 2023 71,250 -180.00
28 મે 2023 71,430 +10.00
27 મે 2023 71,420 +0.00
26 મે 2023 71,420 +1,080.00
25 મે 2023 70,340 -830.00
24 મે 2023 71,170 -1,090.00
23 મે 2023 72,260 -570.00
22 મે 2023 72,830 -620.00
21 મે 2023 73,450 +0.00
20 મે 2023 73,450 +10.00
પન્ના ચાંદીનો દર - મે : સૌથી વધુ કિંમત 78,070
પન્ના ચાંદીનો દર - મે : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 70,340
પન્ના ચાંદીનો દર - મે : સરેરાશ ભાવ 73,987
પન્ના ચાંદીનો દર - મે : ખુલવાનો ભાવ (01 મે) 75,480
પન્ના ચાંદીનો દર - મે : બંધ ભાવ (29 મે) 71,250
પન્ના ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સૌથી વધુ કિંમત 77,260
પન્ના ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 72,290
પન્ના ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : સરેરાશ ભાવ 74,892
પન્ના ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : ખુલવાનો ભાવ (01 એપ્રિલ) 72,370
પન્ના ચાંદીનો દર - એપ્રિલ : બંધ ભાવ (30 એપ્રિલ) 75,480
પન્ના ચાંદીનો દર - કુચ : સૌથી વધુ કિંમત 72,360
પન્ના ચાંદીનો દર - કુચ : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 61,910
પન્ના ચાંદીનો દર - કુચ : સરેરાશ ભાવ 67,052
પન્ના ચાંદીનો દર - કુચ : ખુલવાનો ભાવ (01 કુચ) 64,520
પન્ના ચાંદીનો દર - કુચ : બંધ ભાવ (31 કુચ) 72,360
પન્ના ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સૌથી વધુ કિંમત 70,480
પન્ના ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય 63,730
પન્ના ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : સરેરાશ ભાવ 66,436
પન્ના ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : ખુલવાનો ભાવ (01 ફેબ્રુઆરી) 70,040
પન્ના ચાંદીનો દર - ફેબ્રુઆરી : બંધ ભાવ (28 ફેબ્રુઆરી) 64,640
પન્ના - નજીકનાં બધાં શહેરો : ચાંદીના ભાવ